Bạc Liêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Cập nhật: 10:11 | 03/04/2020
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang, Bạc Liêu đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính quyền, xây dựng một chính quyền hiệu lực, hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.
bac lieu tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc
Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2020, Bạc Liêu phấn đấu cơ bản hoàn thiện, chuyển đổi Ipv6 trên hệ thống mạng, các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước. 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. 90% văn bản trao đổi giữa cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc cấp huyện, 30% hồ sơ công việc cấp xã được tạo lập, xử lý trên môi trường mạng. 30% báo cáo định kỳ của tỉnh được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Bên cạnh đó, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp. 20% người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, tham gia các hệ thống thông tin chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử và hợp nhất trên các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã…

Để thực hiện mục tiêu trên, theo bà Lâm Thị Sang, Bạc Liêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý của tỉnh về công nghệ thông tin, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử; thường xuyên rà soát, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn và phù hợp với Khung kiến trúc chính quyền điện tử Việt Nam. Tỉnh rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy chế về hệ thống thông tin dùng chung, về an toàn thông tin, sử dụng chữ ký số, các chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cấp trên môi trường mạng.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên bố trí đầu tư phát triển các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thu hút mọi nguồn lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp đầu tư mới với chuyển giao công nghệ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các hệ thống thông tin làm nền tảng. Tỉnh tăng cường nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nguồn vốn khác; tạo cơ chế với các doanh nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; sử dụng hình thức đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Đồng thời, Bạc Liêu tăng cường kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, địa phương lồng ghép trong các đợt kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh; triển khai các nội dung khuyến khích hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, tỉnh còn kiện toàn và phát huy vai trò bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thông tin; có lãnh đạo chuyên trách và chú trọng công tác xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách về đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, giám sát, cảnh báo ứng cứu sự cố tại các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc…

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ tốt cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu theo kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh đảm bảo an toàn thông tin theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Việc làm này giúp tạo lập môi trường chia sẻ thông tin quan mạng giữa các cơ quan trên cơ sở kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị; tăng tốc độ công việc, giảm chi phí hoạt động, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng…

PV

  • Xin chờ trong giây lát...