Liên hiệp Hội Việt Nam qua các kỳ Đại hội:

Bài 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam với tinh thần “Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) trong 2 ngày 27 và 28 - 12 - 2004.

Tham dự Đại hội có 434 đại biểu gồm các uỷ viên Hội đồng Trung ương (khoá IV), các đại biểu đến từ 56 hội ngành toàn quốc, 36 liên hiệp hội địa phương và một số tổ chức khoa học - công nghệ. Đại hội có vinh dự được đón tiếp các đồng chí Phan Diễn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Huỳnh Đảm, Đỗ Nguyên Phương, Cù Thị Hậu, đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng.

Bài 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam
Toàn cảnh Đại hội

Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11 - 11 - 1998 của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát triển thêm một bước quan trọng cả về quy mô tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở sơ kết tình hình và kết quả đạt được trong thời gian đó, ngày 9 - 7 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX), ban hành văn bản số 145-TB/TW “Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010”. Thông báo của Ban Bí thư nêu rõ: “Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội đã có bước phát triển mới về tổ chức; các hoạt động chính trị - xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng rõ nét; các công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả. Vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp hội trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Thông báo của Ban Bí thư khẳng định: “Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò và vị trí của Liên hiệp hội ngày càng quan trọng. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xây dựng Liên hiệp hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Bài 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam
Đồng chí Phan Diễn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh:

Liên hiệp hội, dù ở trung ương hay địa phương, đều là một tổ chức chính trị - xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên các cấp uỷ đảng phải có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hội. Chúng ta phải xây dựng Liên hiệp hội thành tổ chức vững mạnh về chính trị - tư tưởng và hoạt động có hiệu quả.

Liên hiệp hội cần tiếp tục thu hút các lực lượng trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, tham gia vào hoạt động của Liên hiệp hội. Ngoài ra, Liên hiệp hội cần thu hút trí thức người Việt ở nước ngoài tham gia hoạt động của hội, đóng góp cho đất nước.

Liên hiệp hội cần bám lấy cuộc sống, dựa vào các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ, để tìm ra được những cách làm phù hợp, có hiệu quả.

Liên hiệp hội ở trung ương đã thành lập được trên 20 năm, nhưng liên hiệp hội địa phương có nơi mới thành lập. Đây là tổ chức chính trị - xã hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng và là một tổ chức quan trọng của đội ngũ trí thức. Do đó, cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền để cho tổ chức này lớn mạnh. Các cấp uỷ Đảng cần chỉ đạo chính quyền thực hiện thật tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII và Thông báo số 145-TB/TW của Ban Bí thư khoá IX về Liên hiệp hội.

Trong bức thư chào mừng Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải khẳng định:

“Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 45 và Thông báo số 145 của Trung ương về Liên hiệp hội. Chính phủ sẽ quyết định cụ thể việc hỗ trợ các mặt cho hoạt động của Liên hiệp hội ở trung ương và địa phương, ban hành các chính sách liên quan tới Liên hiệp hội theo tinh thần của Chỉ thị và Thông báo nêu trên”.

Đại hội đã bầu Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (khoá V) gồm 212 uỷ viên, trong đó có 180 uỷ viên thay mặt cho các hội thành viên và 32 uỷ viên là các cán bộ chuyên trách công tác hội, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan và trí thức tiêu biểu. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Hội đồng Trung ương đã bỏ phiếu bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 29 uỷ viên và Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 uỷ viên.

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM, NHIỆM KỲ V (2004-2009)

GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng Chủ tịch

PGS.TS. Hồ Uy Liêm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư k ý

GS.TSKH Nguyễn HữuTăng Phó Chủ tịch chuyên trách

GS.TS. Trần Ngọc Hiên Phó Chủ tịch

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng Phó Chủ tịch

Phạm Quốc Anh Phó Chủ tịch

GS.TSKH Nguyễn Năng An Ủy viên

PGS.TSKH Trần Đức Cường Ủy viên

Đoàn Ngọc Đấu Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Ngọc Giao Ủy viên

PGS.TS. Chu Hảo Ủy viên

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Ủy viên

TS.Trần Việt Hùng Ủy viên

BS. Nguyễn Xuân Hướng Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn An Lương Ủy viên

PGS.TS. Chu Tuấn Nhạ Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn Ủy viên

GS.TS Trình Quang Phú Ủy viên

Dương Trung Quốc Ủy viên

PGS.TS. Phạm Bích San Ủy viên

TS. Phạm Văn Tân Ủy viên

Nguyễn Văn Thát Ủy viên

TS. Hàn Mạnh Tiến Ủy viên

TS. Lê Đình Tiến Ủy viên

GS.TS. Hà Học Trạc Ủy viên

PGS.TS. Tô Bá Trọng Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh Ủy viên

GS.TS. Võ Tòng Xuân Ủy viên

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HỆP HỘI VIỆT NAM NHIIỆM KỲ V (2004 – 2009)

GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng Chủ nhiệm

GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc Phó Chủ nhiệm

PGS.TS. Huỳnh Văn Hoàng Phó Chủ nhiệm

BS. Đỗ Thị Vân Ủy viên thường trực

TS. Trần Bảo Ủy viên

ThS. Lê Công Lương Ủy viên

Ts. Lê Minh Nghĩa Ủy viên

TS. Ngô Đức Nguyên Ủy viên

Trần Văn Tư Ủy viên

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ V

Sau Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ V, Liên hiệp Hội Việt Nam bước vào một thời kỳ mới hoạt động sôi nổi và thu nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ Ban VII Chấp hành Trung ương Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký xây dựng dự thảo Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công hội thảo khoa học với sự tham dự của đại biểu các hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội địa phương đóng góp ý kiến cho bản dự thảo này. Sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW được thông qua, Liên hiệp hội Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức quán triệt tình hình của Nghị quyết trong toàn hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam, chương trình hành động đã được Hội nghị lần thứ V Hội đồng trung ương Liên hiệp hội thông qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Liên hiệp hội Việt Nam, cùng với các hội thành viên đã tiến hành tổng kết 10 năm (1998 – 2008) thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11 – 11 – 1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. Trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, Liên hiệp Hội Việt Nam đang soạn thảo một chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

Kể từ sau Đại hội V, Liên hiệp Hội Việt Nam đã được đón tiếp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (9 – 4 – 2007), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang (3 – 7 – 2007) và 5 – 10 – 2007, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi (10 – 2009).

Phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn luôn tích cực và chủ động hưởng ứng các phong trào do Mặt trận phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo sự hiệp y và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, 16 đại biểu của các tổ chức thuộc Liên hiệp hội hội Việt Nam đã được bầu vào Quốc hội khóa XII.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước, Liên hiệp Hội Việt Nam tích cực ký kết và thực hiện các văn bản thỏa thuận với các tổ chức và cơ quan khác, như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc vinh danh các nhà khoa học, tuyển chọn công trình và trao tặng giải thưởng sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam, tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc…

Nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo một mặt, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã áp dụng hình thức dài hạn với gần chục trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề được thành lập, hàng vạn sinh viên, học viên được đào tạo và cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị, kinh doanh. Mặt khác, hình thức ngắn hạn được áp dụng phổ biến với hàng ngàn khóa đào tạo chuyên môn, hàng vạn lớp tập huấn dành cho các cán bộ hội và các tầng lớp nhân dân.

Bằng nguồn tài chính trong huy động được từ các tổ chức ở trong và ngoài nước, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã cấp hàng nghìn suất học bổng với tổng giá trị lên đến nhiều tỷ đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi, trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong việc tham gia nghiên cứu khoa học, hoặc học sinh đoạt giải trong các cuộc thi olympic quốc tế hoặc quốc gia về Toán học, Tin học, Cơ học, Hóa học và Vật lý.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, mạng lưới gần 170 ấn phẩm định kỳ và khoảng 40 trang tin điện tử tạo thành lực lượng chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên chiếm khoảng 1/3 tổng số báo chí khoa học và công nghệ cả nước.

Tiếp theo trang tin điện tử www.vusta.vn đã được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiệm kỳ trước, việc triển khai dự án Cổng điện tử sẽ tăng cường tiềm lực công nghệ thông tin và phục vụ đắc lực cho mọi mặt hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Kể từ khi thành lập vào ngày 19 – 8 – 2005 đến 2009, Nhà xuất bản Tri thức đã cho ra đời khoảng 230 đầu sách, trong đó có hơn 20 đầu sách thuộc dự án Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới với sự tài trợ của Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh.

Nhiều hình thức khác như xuất bản các tài liệu khoa học, tổ chức và tham gia cuộc triển lãm, duy trì các câu lạc bộ thời sự khoa hộc đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Với đội ngũ chuyên gia phong phú, thuộc những lĩnh vực khác nhau, Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện chức năng là một đầu mối kế hoạch khoa học và công nghệ theo Quyết định 1300-QĐ/KH ngày 19 - 8 - 1997 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức và tạo điều kiện cho các hội thành viên và đơn vị 81 triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án phát triển công nghệ, trong đó có đề tài “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá” tại 20 tỉnh, góp phần đưa xã Quý Lộc (Yên Định, Thanh Hoá) trở thành đơn vị “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Qua con đường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ năm 1994), trong 5 năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai 43 dự án điều tra cơ bản với khoản kinh phí là 7.500 triệu đồng.

Kể từ năm 2006, Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành đầu mối kế hoạch phân bổ kinh phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhờ vậy, việc triển khai 86 lược dự án bản vệ môi trường gặp nhiều thuận lợi, trong đó có những dự án được thuỷ hiện trong hai năm. Năm 2009, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công “Ngày Môi trường Thế giới” tại Hải Phòng và “Ngày làm sạch thế giới” tại tỉnh Phú Thọ.

Từ các nguồn nêu trên, trung bình hàng năm, Liên hiệp hội được cấp 21.653 triệu đồng (cả 5 năm là 108.265 triệu đồng) từ nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, hàng năm các hội thành viên và đơn vị trực thuộc còn huy động được khoảng 50 đến 100 tỷ đồng từ nguồn viện trợ của nước ngoài, 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và doanh nghiệp cho các hoạt động trên đây.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục là hoạt động quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Trước hết đó là việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước như Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng, HIến pháp sửa đổi, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, Luật Giáo dục bổ sung, sửa đổi, Luật về Hội, Nghị định 88 bổ sung, sửa đổi. Cùng với nhiều hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức đánh giá và tư vấn về chất lượng chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và thiết bị dạy học các trường phổ thông, đề án tài chính giáo dục, đề án tài chính y tế, kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 hiệu quả khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, hiệu quả các khu công nghiệp ở một số địa phương, quy hoạch xây dựng thành phố bên bờ sông Hồng đoạn qua Hà Nội, dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử, chương trình khai thác bô xít tại Tây Nguyên và nhiều dự án khác.

Tại các hội thành viên, nổi bật lên là các sự kiện Tổng hội Xây dựng Việt Nam công bố danh sách 59 công trình có thất thoát trong đầu tư xây dựng, đồng thời tuyên dương 31 công trình đạt chất lượng tiêu biểu trong 5 năm 2000 – 2005, Hội Giống cây trồng Việt Nam đánh giá “Dự án phát triển 1 triệu ha lúa hai”, góp phần đưa kinh phí dự kiến từ 1.200 tỷ đồng xuống còn 46 tỷ đồng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát hiện xăng pha axeton, sữa chế biến từ sữa bột nhưng lại được nhà sản xuất công bố là sữa tươi…

Hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo của Liên hiệp hội Việt Nam, các hội thành viên và đơn vị 81 tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giáo dục pháp luật, đào tạo tập huấn và nâng cao năng lực cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí phục vụ cho hoạt động này được huy động một phần từ các nguồn trong nước, còn phần chủ yếu từ các nguồn tài trợ quốc tế (trung bình hàng năm 2 – 3 triệu đô la Mỹ).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với việc duy trì sự hợp tác với các tổ chức liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, Hiệp hội khoa học và công nghệ Trung Quốc (CAST), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ sư Lào (LUSEA), Liên hiệp Hội Việt Nam đã thiết lập được quan hệ với các đối tác mới là Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt nam, Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Quỹ Rosa Luxemburg.

Trong khuôn khổ các quan hệ hợp tác đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử các đoàn cán bộ đi thăm nhiều nước như các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Đức… trong đó bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm của các đối tác, Liên hiệp hội cũng đã giới thiệu một số tình hình hoạt động thành công của các tổ chức khao học và công nghệ Việt Nam. Năm 2006, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đông – Tây của Hoa Kỳ tổ chức thành công cuộc hội thảo về phát triển bền vững khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thu hút sự tham gia của hơn 400 đại biểu quốc tế. Trong số các dự án hợp tác quốc tế, nổi bật lên là dự án “Nâng cao năng lực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ với tổng giá trị hơn 1,3 triệu đô la Mỹ.

Trong nhiệm kỳ V (2004 - 2009), trong danh sách các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam có thêm 10 hội ngành toàn quốc và 17 liên hiệp hội địa phương.

- Hội ngành toàn quốc:

2005:

Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Hội Môi trường giao thông vận tải Việt nam

Hội KHKT Hàng không Việt Nam

2006:

Hội Thống kê Việt Nam

Hội Cơ điện tử Việt Nam

Hội KHKT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

2007:

Hội Thư viện Việt Nam

Hội Nghề cá Việt Nam

Hội Thủy lợi Việt Nam -

-Liên hiệp hội địa phương:

2005:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình

2006:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

2007:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

-Chưa tổ chức đại hội thành lập

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

Với các hội thành viên mới được thành lập, đến thời điểm này, Liên hiệp Hội Việt Nam có 123 hội thành viên, trong đó có 4 tổng hội, 64 hội ngành toàn quốc, 55 liên hiệp hội địa phương. Ngoài ra, trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam còn có khoảng 500 đơn vị hoạt động theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP, trong đó gần 250 đơn vị 81 do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập.

Tại lễ kỷ niệm lần thứ 25 ngày truyền thống (26/3/1983 - 26/3/2008), Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp Hội Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Công Lương – Lê Hồng

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Ngày 22/5, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023.
Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng tổ chức “bay lắc” phê ma túy trong khách sạn

Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng tổ chức “bay lắc” phê ma túy trong khách sạn

Đột kích một khách sạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy.
Hà Tĩnh: Tổ chức thi thử Tốt nghiệp THPT cho gần 17.000 học sinh lớp 12

Hà Tĩnh: Tổ chức thi thử Tốt nghiệp THPT cho gần 17.000 học sinh lớp 12

Gần 17.000 học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh tham gia kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên có hơn 3.700 thí sinh đăng ký, tổ hợp bài thi khoa học xã hội có hơn 13.000 thí sinh đăng ký.

Các tin khác

Tại sao phi hành đoàn đầu tiên đặt chân lên Sao Hoả có thể sẽ chỉ toàn phụ nữ?

Tại sao phi hành đoàn đầu tiên đặt chân lên Sao Hoả có thể sẽ chỉ toàn phụ nữ?

Theo như kế hoạch của NASA, họ sẽ đưa con người lên Sao Hỏa vào năm 2023. Rất có thể phi hành đoàn đâu tiên sẽ chỉ toàn phụ nữ, bởi họ có nhiều lợi thế về đặc điểm sinh học hơn nam giới trong hành trình tới Sao Hỏa.
Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Trong 2 ngày 02 -03/6/2015, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)
Bài 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp Hội Việt Nam

Bài 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong 2 ngày (08 và 09 - 01 - 1999) tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tổ chức trọng thể. Tham dự Đại hội có 213 đại biểu thay mặt cho 40 hội ngành toàn quốc và 19 liên hiệp hội địa phương.
Bài 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Liên hiệp hội Việt Nam

Bài 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Liên hiệp hội Việt Nam

Trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau khi Liên Xô tan rã và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nước ta đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. Tình hình đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động và sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên…
Bài 2: Đại hội lần thứ hai của Liên hiệp Hội Việt Nam

Bài 2: Đại hội lần thứ hai của Liên hiệp Hội Việt Nam

Với đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới tư duy trong lĩnh vực kinh tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Từ đây, không những sản xuất được mở mang, mà một luồng gió mới cũng được thổi vào đời sống xã hội, tạo những điều kiện thuận lợi mới cho sự phát triển các tổ chức nhân dân, trong đó có các hội KHCN.
Bài 1: Quá trình vận động thành lập và Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam

Bài 1: Quá trình vận động thành lập và Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam

Song song với sự ra đời của các hội hoạt động trong các ngành khoa học-công nghệ khác nhau là xu thế tập hợp các hội khoa học và công nghệ ngành thành một tổ chức chung thống nhất. Tháng 3 năm 1965, Ủy ban Liên lạc lâm thời các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam được thành lập. Các nhà khoa học của Thủ đô Hà Nội đã đi tiên phong thực hiện chủ trương này với việc thành lập Hội Liên hiệp khoa học-kĩ thuật Hà Nội (1982), sau này đổi tên thành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, liên hiệp hội địa phương đầu tiên trong cả nước.
GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa là một giáo sư, kỹ sư quân sự, nhà bác học, vị Tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam, và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam. Ông cũng là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Việt Nam có 13 nhà khoa học vào bảng xếp hạng thế giới

Việt Nam có 13 nhà khoa học vào bảng xếp hạng thế giới

Website Research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới vừa cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. Việc xếp hạng các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học được Research.com thực hiện hàng năm, ở 24 lĩnh vực.Trong đó có 13 nhà khoa học Việt có mặt trong danh sách xếp hạng của Research.com năm 2023.
Ea Súp – Đắk Lắk: Không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ea Súp – Đắk Lắk: Không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Ea Súp không xảy ra tai nạn giao thông.
Giải thưởng vinh danh các công trình khoa học tái thiết đời sống sau đại dịch COVID-19

Giải thưởng vinh danh các công trình khoa học tái thiết đời sống sau đại dịch COVID-19

4 công trình khoa học xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng khoa học, công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ hai năm 2022 đều thuộc các lĩnh vực đã và đang tác động hàng ngày tới đời sống của hàng tỷ người trên thế giới, gồm: Công nghệ, Y sinh học, Nông nghiệp và Môi trường.
Đại sứ quán Ba Lan trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Đại sứ quán Ba Lan trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc, kí kết và viện trợ thêm 1 lồng ấp và 3 máy đo hô hấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Công bố Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023

Công bố Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023

Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam) cùng Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức Họp báo công bố hợp tác tổ chức Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023.
Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đợt 6 được trao cho đại diện các tác giả của 29 công trình.
Xem thêm
Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”

Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”

UBND TP Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là địa phương tiêu biểu trong việc chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
Lần đầu công bố hình ảnh 3D xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương

Lần đầu công bố hình ảnh 3D xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương

Công nghệ 3D cho thấy hình ảnh hoàn chỉnh đầu tiên về xác tàu Titanic sau hơn 100 năm chìm dưới đáy đại dương.
Phép mầu đến với người đàn ông Anh khi được chữa khỏi ung thư nhờ cách điều trị mới

Phép mầu đến với người đàn ông Anh khi được chữa khỏi ung thư nhờ cách điều trị mới

Khi nhận được tin ung thư đã di căn khắp cơ thể, ông Stephen Cossins ở Anh nghĩ mình gần như cầm chắc cái chết. Ông đã chấp nhận tham gia một chương trình thử nghiệm điều trị ung thư bằng phương pháp mới. Phép mầu đã đến khi ông khỏi ung thư mà không cần hóa trị.
Từ vụ ô tô tông 17 xe máy: Cách tránh đạp nhầm chân phanh sang chân ga khi lái xe

Từ vụ ô tô tông 17 xe máy: Cách tránh đạp nhầm chân phanh sang chân ga khi lái xe

Tại Việt Nam, từng có rất nhiều những tai nạn xảy ra do chủ xe đạp nhầm chân ga ô tô thay vì chân phanh. Gần đây nhất, chiều 5/4/2023,
Những quy định mới có hiệu lực trong năm 2023 người sở hữu ô tô cần biết

Những quy định mới có hiệu lực trong năm 2023 người sở hữu ô tô cần biết

Từ năm 2023, một số chính sách, quy định mới liên quan đến ô tô sẽ được triển khai... Dưới đây là những quy định người có dự định và đang sở hữu ô tô cần chú ý.
Hà Tĩnh: Khởi công Dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP 275 triệu USD

Hà Tĩnh: Khởi công Dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP 275 triệu USD

Sáng 18/11, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (thành viên Tập đoàn Vingroup) và Công ty Gotion, Inc (thành viên Gotion High-Tech) tổ chức động thổ Dự án Nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Công dân chưa có CCCD gắn chip có được cấp tài khoản định danh điện tử?

Công dân chưa có CCCD gắn chip có được cấp tài khoản định danh điện tử?

Trước tiên phải hiểu tài khoản định danh điện tử là gì? Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, giảm lãi suất, tăng cường khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, giảm lãi suất, tăng cường khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu toàn ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số, cùng với các giải pháp khác để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất huy động, qua đó có dư địa để tiếp tục giảm lại xuất cho vay, tăng cường khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ứng dụng công nghệ số để quản lý và xúc tiến điểm đến Đà Nẵng

Ứng dụng công nghệ số để quản lý và xúc tiến điểm đến Đà Nẵng

Ngày 11/5, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox (gọi tắt là Outbox) ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu thị trường để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá và quản lý điều hành điểm đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”

Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”

UBND TP Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là địa phương tiêu biểu trong việc chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
Lần đầu công bố hình ảnh 3D xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương

Lần đầu công bố hình ảnh 3D xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương

Công nghệ 3D cho thấy hình ảnh hoàn chỉnh đầu tiên về xác tàu Titanic sau hơn 100 năm chìm dưới đáy đại dương.
Phép mầu đến với người đàn ông Anh khi được chữa khỏi ung thư nhờ cách điều trị mới

Phép mầu đến với người đàn ông Anh khi được chữa khỏi ung thư nhờ cách điều trị mới

Khi nhận được tin ung thư đã di căn khắp cơ thể, ông Stephen Cossins ở Anh nghĩ mình gần như cầm chắc cái chết. Ông đã chấp nhận tham gia một chương trình thử nghiệm điều trị ung thư bằng phương pháp mới. Phép mầu đã đến khi ông khỏi ung thư mà không cần hóa trị.