Bài học qua vụ mất đoàn kết nghiêm trọng của một Hiệp Hội

Từ 2017, ông Trần Xuân Tư, Chủ tịch Hiệp hội Lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất ra quyết định thành lập Tổ công tác báo chí với nhiệm vụ lập hồ sơ xin cấp phép Tạp chí Sáng tạo và có trách nhiệm đầu tư, quản lí Tạp chí sau khi được cấp phép.
Quản lý tổ chức xã hội nghề nghiệp thế nào bài học qua vụ mất đoàn kết nghiêm trọng của một Hiệp Hội
Vừa bổ nhiệm chưa được 2 tháng đã miễn nhiệm

Theo đó, ông Nguyễn Công Tùng Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng nhóm; ông Nguyễn Cao Thâm Ủy viên Ban Chấp hành được đề cử làm Tổng Biên tập. Hồ sơ xin cấp phép đã được thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông và đang chờ Ban Tuyên giáo Trung ương hiệp y. Tuy nhiên, do thực hiện Quy hoạch Báo chí của Chính phủ nên đến hơn 4 năm sau, việc cấp phép hoạt động Tạp chí mới được tiếp tục.

Đến thời điểm này, ông Nguyễn Cao Thâm quá tuổi bổ nhiệm lần đầu nên Tổ công tác Báo chí làm lại Đề án xin cấp phép do ông Đỗ Quốc Khánh ký, trong đó đề nghị ông Nguyễn Công Tùng làm Tổng Biên tập. Xin nhấn mạnh: Trong 4 năm chờ đợi cấp phép, Tổ công tác Báo chí còn tham gia các hoạt động truyền thông của Hiệp hội. Đến ngày 20/8/2021, Tạp chí được cấp phép với tên gọi Tạp chí Lao động và Sáng tạo. Trong Giấy phép nêu rõ: Tổng Biên tập là ông Nguyễn Công Tùng.

Sau khi có Giấy phép hoạt động báo chí, ông Đỗ quốc Khánh ký, ban hành Quyết định số 102/QĐ-LĐST, ngày 25/8/2021 bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tùng làm Tổng biên tập. Tuy nhiên, đến ngày 16/9/2021, ông Khánh lại ký ban hành Quyết định Số 110/QĐ-VLCA về bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tùng làm Tổng biên tập với thời gian bổ nhiệm 30 tháng. 2 quyết định bổ nhiệm ông Tùng làm Tổng Biên tập mà không rõ lí do và không hề có văn bản thu hồi quyết định đã ban hành trước. Tiếp đó, ông Đỗ Quốc Khánh tự ý ký, ban hành hàng loạt quyết định trái thẩm quyền. Cụ thể:

- Bổ nhiệm 07 Trưởng, Phó ban của Tạp chí, ép Tổng Biên tập tạp chí phải ký hợp đồng lao động.

- Tự ý loại bỏ giao diện của Tạp chí online đã được Bộ Trông tin và Truyền thông duyệt cấp phép để sử dụng giao diện của ông Trịnh Quốc Lập - người được ông Khánh bổ nhiệm Tổng Thư kí trái thẩm quyền.

- Tự ý miễn nhiệm kế toán trưởng của Tạp chí với lý do không chính đáng và tự ý sắp xếp kế toán mới là người quen do ông Khánh chỉ định với mức lương cao gấp 5 lần chi phí cho kế toán so với chi phí kế toán của Tạp chí trước đây. Nội dung hợp đồng do ông Khánh tự soạn thảo, tự ký với 3 bên trong đó có Hiệp hội nhằm kiểm soát không đúng quy chế đối với Tạp chí.

- Tự ý thuê văn phòng và ép Tạp chí chuyển trụ sở đi nơi khác trong khi Tập thể lãnh đạo Tạp chí thống nhất Tạp chí không có nhu cầu chuyển trụ sở. Tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Hiệp hội ghi rõ, Ban Thường vụ chỉ có quyền “quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Hiệp hội”. Như vậy, việc ông Đỗ Quốc Khánh nhân danh Ban Thường vụ bổ nhiệm nhân sự Trưởng, Phó ban thuộc Tạp chí là không đúng thẩm quyền của Ban Thường vụ, vi phạm Điều lệ Hiệp hội.

Quản lý tổ chức xã hội nghề nghiệp thế nào bài học qua vụ mất đoàn kết nghiêm trọng của một Hiệp Hội
Thanh tra Bộ TTTT phải vào cuộc

Mặt khác, theo Khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí 2016, Hiệp hội là cơ quan chủ quản của Tạp chí nên chỉ có quyền “bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm người đứng đầu tạp chí” (Tổng Biên tập, Phó TBT) chứ không được bổ nhiệm các Trưởng, Phó ban. Như vậy, ông Khánh cũng đang vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật báo chí. Cũng theo mục 3.1 về tổ chức, bộ máy trong Đề án của Tap chí Lao động và Sáng tạo cũng ghi rõ “Các cán bộ chủ chốt do Tổng Biên tập bổ nhiệm sau khi tổ chức lấy ý kiến trong Tạp chí". Như vậy, ông Khánh cũng đang làm trái với Đề án của Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt cấp phép.

Bất chấp hơn, ông Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định đình chỉ rồi miễn nhiệm đối với Tổng Biên tập và Trưởng Ban trị sự với lí do không chính đáng và không đúng quy trình.

Đối với Tổng Biên tập: Theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Hiệp hội thì: Chủ tịch Hiệp hội không có quyền ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với nhân sự chủ chốt của đơn vị thành viên nếu không có sai phạm đến mức bị kỷ luật. Mặt khác, Điều lệ Hiệp hội không có quy định về đình chỉ công tác. Việc đình chỉ phải được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ Hiệp hội quy định Chủ tịch Hiệp hội có quyền triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, quyết định các công việc nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội, Điều lệ, quy chế của Hiệp hội. Tuy nhiên, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ không hề có cuộc họp nào để xem xét về tác động, ảnh hưởng của các hành vi, hoạt động của cá nhân Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Sáng tạo để từ đó xác định cần thiết phải đình chỉ chức vụ. Trong Quyết định cũng không có bộ phận chức năng hay cá nhân nào ký nháy. Điều này thể hiện Quyết định tạm đình chỉ Tổng Biên tập Tạp chí là do cá nhân Ông Khánh tự ý soạn thảo và ký ban hành.

Như vậy, ông Đỗ Quốc Khánh tự ý ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác của lãnh đạo Tạp chí mà không tổ chức họp Ban Thường vụ Hiệp hội để lấy ý kiến biểu quyết theo quy định là vi phạm nguyên tắc tổ chức và là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành quyết định không đúng thẩm quyền.

Theo quyết định do ông Khánh ký, Tổng Biên tập bị đình chỉ bởi 2 lí do. Thứ nhất:“Không đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật”. Theo Luật Báo chí và Quy định của Đảng thì ông Nguyễn Công Tùng hội đủ các điều kiện gồm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (kết nạp năm 2003), đã tốt nghiệp và có bằng cao cấp lý luận chính trị (năm 2009), đã học các lớp nghiệp vụ báo chí, quản lý lãnh đạo báo chí; có thẻ nhà báo còn hiệu lực và có đủ các điều kiện bổ nhiệm Tổng biên tập theo quy định hiện hành. Bản thân Tổng biên tập đã được Ban Tuyên giáo Trung ương hiệp y, được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định khi cấp phép Tạp chí.

Mặt khác, ông Nguyễn Công Tùng chính là người được Hiệp hội giới thiệu chức danh Tổng Biên tập khi làm các thủ tục cấp phép hoạt động báo chí đối với Tạp chí Lao động và Sáng tạo. Vì vậy, lý do tạm đình chỉ mà ông Đỗ Quốc Khánh đưa trên Quyết định là không đúng sự thật, không có căn cứ và mâu thuẫn với chính đề nghị của Hiệp hội.

Lý do thứ 2:“để điều tra xác minh các vấn đề tài chính liên quan đến Tạp chí Lao động và Sáng tạo”. Đây là lý do không có cơ sở, không chính đáng. Bởi, Tạp chí mới thành lập ngày 16/9/2021 (chưa được 02 tháng) chưa có hoạt động gì khúc mắc về tài chính, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính.

Bản thân Tổng biên tập không ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến tài chính của Tạp chí. Các khoản chi đầu tư cho cả quá trình từ khi thành lập Tổ công tác báo chí đến khi được cấp Giấy phép hoạt động, thành lập và Tạp chí đi vào hoạt động đều do các thành viên của Tổ công tác báo chí tự nguyện đầu tư và đóng góp công sức, thời gian, tiền bạc cá nhân và các tỏ chức thành viên, không phải kinh phí của Hiệp hội.

Mặt khác, theo điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí năm 2016 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí thì cơ quan chủ quản có quyền thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí. Tuy nhiên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không hề có bất cứ nghị quyết nào về việc thanh tra, kiểm tra tài chính đối với Tạp chí; Hiệp hội cũng không ban hành và thông báo cho Tổng biên tập bất cứ quyết định thành lập đoàn thanh tra kiểm tra nào.

Nếu trường hợp có đoàn thanh tra, kiểm tra đến thì việc điều hành của Tổng biên tập cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của đoàn; thậm chí theo lẽ thông thường, Tổng biên tập sẽ phải buộc có mặt để giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, Tổng biên tập đã bị đình chỉ công tác thì không thể tham gia làm việc được. Vì vậy, việc ông Đỗ Quốc Khánh muốn điều tra xác minh các vấn đề tài chính mà lại đình chỉ chức vụ Tổng biên tập là vấn đề rất bất thường, có sự mâu thuẫn về nội dung.

Đối với Trưởng ban Trị sự Cao Thị Hiền Trang: Việc ông Đỗ Quốc Khánh ký quyết định đình chỉ công tác đối với bà Trang là không đúng thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Hiệp hội thì: Chủ tịch Hiệp hội không có quyền ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với nhân sự chủ chốt của đơn vị thành viên. Mặt khác, Điều lệ Hiệp hội không có quy định về đình chỉ công tác. Điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ Hiệp hội quy định: Chủ tịch Hiệp hội chỉ có quyền triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, quyết định các công việc nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội, Điều lệ, quy chế của Hiệp hội.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra không hề có cuộc họp nào để xem xét về tác động, ảnh hưởng của các hành vi, hoạt động của cá nhân Trưởng Ban Trị sự Tạp chí Lao động và Sáng tạo để từ đó xác định cần thiết phải đình chỉ chức vụ. Vô lí hơn, việc đình chỉ công tác của bà Trang không hề căn cứ ý kiến từ cơ sở (Tạp chí) mà căn cứ vào “19 điều Đảng viên không được làm” và căn cứ đề nghị của Ban Tổ chức và Chánh văn phòng Hiệp hội, trong khi Ban tổ chức và Chánh văn phòng không có thẩm quyền và trong Quyết định không hề có chữ ký “nháy” của Chánh văn phòng.

Lí do khác bà Trang bị đình chỉ là do “vi phạm Điều lệ của Hiệp hội, pháp luật và các vấn đề về tài chính liên quan đến Tạp chí Lao động và Sáng tạo”. Lí do này là không đúng sự thật bởi:

Thứ nhất, Bà Cao Thị Hiền Trang chưa từng vi phạm Điều lệ của Hiệp hội, không vi phạm pháp luật và chưa có bất kỳ một kết luận nào từ phía Ban Kiểm tra Hiệp hội, Ban Thường vụ hay cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thứ hai, về lý do đình chỉ “và các vấn đề về tài chính liên quan đến Tạp chí Lao động và Sáng tạo” là không có căn cứ. Vì Tạp chí mới thành lập chưa được 2 tháng (thành lập ngày 16/9/2021) và chưa có hoạt động gì phát sinh về tài chính, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính./.

TH.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam đã bầu Chủ tịch mới

Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam đã bầu Chủ tịch mới

Sau khi Chuyên trang Tamnhin báo Tri thức và Cuộc sống đăng 4 bài về các sai phạm xảy ra tại Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam, đặc biệt là những sai phạm của Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Quốc Khánh. Ngày 30/12/2021, BCH Hiệp hội đã tiến hành họp giải quyết những tồn đọng theo Điều lệ Hiệp hội. Tamnhin xin đăng kết quả, theo đó ông Đỗ Quốc Khánh đã bị bãi miễn mọi chức vụ; Hiệp hội đã bầu Chủ tịch mới, là Đại tá-Tiến sĩ Đặng Chiểu.
Tạp chí điện tử Tài nguyên và môi trường phát động cuộc thi Video Clip “Sống xanh” trong dịp ra mắt bạn đọc

Tạp chí điện tử Tài nguyên và môi trường phát động cuộc thi Video Clip “Sống xanh” trong dịp ra mắt bạn đọc

Ngày 29/12/2021, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ ra mắt Tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ www.tainguyenvamoitruong.vn và phát động cuộc thi Video Clip “Sống xanh”.
Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn

Hiện nay, Tạp chí Lao động và Sáng tạo đang phải đối mặt với sự xáo trộn về mặt nhân sự, phương thức hoạt động, quản lý và người gây ra tình trạng trớ trêu ấy lại chính là ông Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam - ông Đỗ Quốc Khánh.

Các tin khác

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đơn thư của hơn 500 người dân kiến nghị thanh tra mở rộng dự án New Danang City do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh - 223 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công ty này có nhiều vi phạm trong triển khai dự án nhưng chính quyền và cơ quan chức năng thờ ơ, gây bức xúc.
Nhà mạng Iltel Telecom yêu cầu vô lý, khách hàng bức xúc bỏ số thuê bao

Nhà mạng Iltel Telecom yêu cầu vô lý, khách hàng bức xúc bỏ số thuê bao

Mặc dù đã đăng ký chính chủ và nạp nhiều tiền nhưng nhà mạng Iltel Telecom lại liên tục nhắn tin làm phiền chủ thuê bao và đặt ra yêu cầu vô lý, khiến khách hàng không đồng tình và quyết định từ bỏ số của nhà mạng này để chuyển sang sử dụng số thuê bao của nhà mạng khác.
Ai chịu trách nhiệm khi dự án 225 Thụy Khuê bị chậm tiến độ, gây thất thoát ngân sách?

Ai chịu trách nhiệm khi dự án 225 Thụy Khuê bị chậm tiến độ, gây thất thoát ngân sách?

Do bị chậm tiến độ, đến hết tháng 6/2021, riêng tiền hỗ trợ các hộ đi thuê nhà để thành phố xây dựng lại mới nhà 225 Thụy Khuê, ngân sách đã phải bỏ ra trên 2,1 tỷ đồng (gấp 237% tiền dự toán đầu tư toàn dự án ban đầu), vậy số tiền thất thoát trên 1.213 tỷ đồng ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm ?
Đấu thầu: Chọn giá rẻ hay năng lực?

Đấu thầu: Chọn giá rẻ hay năng lực?

Có đủ luật. Không thiếu quy định. Nhưng đấu thầu nhìn đâu cũng thấy sai phạm. Làm thế nào để chấn chỉnh, siết chặt quản lý: lựa chọn nhà thầu đủ năng lực hay bỏ thầu giá rẻ?
Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, có phải ông đã ngồi sai ghế?

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, có phải ông đã ngồi sai ghế?

Nhiều người không biết GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - người vừa bị Bộ Công an khởi tố còn có một nickname Tuấn "tim". Tuấn "tim" - một nickname như sự thừa nhận một đôi tay vàng trong làng phẫu thuật tim.
Chuyên gia giao thông: 37 toa tàu cũ của Nhật vẫn tốt hơn tàu ta đang có

Chuyên gia giao thông: 37 toa tàu cũ của Nhật vẫn tốt hơn tàu ta đang có

Các chuyên gia giao thông ủng hộ việc ngành đường sắt muốn nhập 37 toa tàu cũ của Nhật vì cho rằng nó còn tốt hơn tàu Việt Nam đang sử dụng và tiết kiệm chi phí.
Đà Nẵng: 4 thách thức khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, dịch vụ

Đà Nẵng: 4 thách thức khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, dịch vụ

Ngành du lịch Đà Nẵng dự kiến mở dịch vụ du lịch cho người dân thành phố từ tháng 12/2021 tuy nhiên sẽ đối mặt với 4 thách thức.
Phong tỏa vô tội vạ

Phong tỏa vô tội vạ

Hình ảnh rào chắn, dây chăng cũng đã gắn với giai đoạn đặc biệt của nhiều người. Trên khắp đất nước, chúng ta đã có quá nhiều khu cách ly tập trung, vùng cách ly, vùng phong tỏa trong cộng đồng. Cảm xúc khi thấy những rào chắn đầu tiên bị gỡ bỏ sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời tôi.
Cán bộ chủ chốt không biết việc mình phải làm thì nên cho nghỉ

Cán bộ chủ chốt không biết việc mình phải làm thì nên cho nghỉ

Cán bộ chủ chốt không biết việc mình phải làm, không chủ động hoạch định và tổ chức thực hiện những công việc thuộc chức trách phải làm mà toàn thụ động chờ cấp trên cầm tay chỉ việc hoặc xin ý kiến cấp trên được làm những việc của chính mình thì ở cấp nào cũng nên để cho họ nghỉ. Để đỡ khổ dân...
Cãi nhau với Tivi.

Cãi nhau với Tivi.

Tuy đã gọi 4 lần đến tổng đài VTVcab để yêu cầu VTVcab giải thích lý do thu nhầm và việc xử lý số tiền đã thu nhầm; lần nào cũng được các bạn tổng đài viên hứa sẽ trao đổi lại sau và lại chờ nhưng không thấy có một ai gọi điện đến giải thích và đưa ra hướng giải quyết.
Nghệ sĩ gian dối tiền từ thiện: Nên để kiểm toán vào cuộc, sẽ rõ kẻ gian/ người ngay

Nghệ sĩ gian dối tiền từ thiện: Nên để kiểm toán vào cuộc, sẽ rõ kẻ gian/ người ngay

Thử hỏi đã có mấy nghệ sỹ bỏ tiền túi ra cứu trợ dân chưa? Hay chủ yếu chỉ là lợi dụng tên tuổi đối với một số người thật thà để huy động tiền của các mạnh thường quân kiểu "của người, phúc ta", đâu vì tình thương thực sự mà chỉ cốt đánh bóng tên tuổi để sau đó nhận được vai diễn, hợp đồng quảng cáo với cát xê cao hơn mà thôi!
Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh bài học từ Bắc Giang

Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh bài học từ Bắc Giang

Dịch bệnh COVID -19 cuối tháng 4, đầu tháng 5, tỉnh Bắc Giang từng là tâm dịch đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp nhưng với sự nỗ lực không ngừng, nhiều doanh nghiệp đã có những giải pháp để khôi phục sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp bất động sản cần

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp bất động sản cần 'ôxy tín dụng' để vượt qua khó khăn

Sau hơn một năm rưỡi chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang "dần kiệt sức" dẫn đến “thiếu ôxy dòng tiền” để vượt qua khó khăn. Đó là nhận định của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA).
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế và Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ để tránh gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế và Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ để tránh gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có chỉ đạo Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), có giải pháp ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng để không tạo ra sự bất công giữa các doanh nghiệp, gây tổn thất cho ngân sách Nhà nước.
Mỳ Hảo Hảo chứa chất cấm: Người dân lo lắng vì thường xuyên sử dụng và tích trữ số lượng lớn thời đại dịch

Mỳ Hảo Hảo chứa chất cấm: Người dân lo lắng vì thường xuyên sử dụng và tích trữ số lượng lớn thời đại dịch

Vụ cơ Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) thông báo quyết định thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook Việt Nam vì chứa chất cấm khiến rất nhiều người dân Việt  lo lắng, bất an!
Xem thêm
Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội chưa được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ. Những cơ sở này thường tiêu thụ lượng điện năng, khí đốt lớn, tập trung đông người, nếu xảy ra cháy nổ sẽ dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng.
Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có công văn 336/TTr-TTrXD2 ngày 5/5/2022 yêu cầu UBND TP Đà Nẵng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Thanh Hoàng do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Hàng trăm khách hàng của Dự án New Danang City vô cùng bức xúc khi Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) nhiều năm qua “chây ỳ” thực hiện Dự án, liên tục hoãn tiến độ ra sổ đỏ và “ỉm” 506 hóa đơn GTGT, không giao cho khách hàng.
GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu: Tôi học y đức từ những người thầy lớn

GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu: Tôi học y đức từ những người thầy lớn

GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu chia sẻ, ông đã học y đức từ những người thầy lớn như GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng… trọn một đời yêu thương bệnh nhân.
GS.TS Phạm Gia Khánh: Ca ghép gan "lịch sử" và quyết định dũng cảm

GS.TS Phạm Gia Khánh: Ca ghép gan "lịch sử" và quyết định dũng cảm

GS.TS Phạm Gia Khánh chia sẻ, cản trở lớn nhất của ghép tạng ở Việt Nam hiện nay là thiếu người hiến tạng do ảnh hưởng của tâm lý, tôn giáo, tín ngưỡng.
TS. Nguyễn Tùng Lâm: Giữa thầy và trò chỉ có ân hận hay tự hào

TS. Nguyễn Tùng Lâm: Giữa thầy và trò chỉ có ân hận hay tự hào

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội đã cảm hóa hàng ngàn học sinh với những câu chuyện xúc động.