Bộ Công an phối hợp hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Mới đây, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa hai đơn vị.

Đây là hoạt động khởi đầu cho các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN trong ngành KH&CN nói chung và ngành Công an nhân dân nói riêng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo 02 Cục ký kết chương trình phối hợp.

Lãnh đạo 02 Cục ký kết chương trình phối hợp.

Theo nội dung Chương trình phối hợp, hai bên sẽ cùng phối hợp trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động thông tin KH&CN; triển khai các giải pháp thúc đẩy hiệu quả thông tin KH&CN phục vụ công tác; đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thông tin KH&CN; tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, triển khai các dự án, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thông tin KH&CN; tăng cường các hoạt động giao lưu, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện tốt để triển khai các hoạt động phối hợp.

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Trần Đắc Hiến nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin nói chung và thông tin KH&CN nói riêng.

Trong thời gian qua, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã nỗ lực tạo lập hệ thống thông tin KH&CN quốc gia phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu cũng như đào tạo trên toàn quốc.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng - Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an phát biểu tại Lễ ký kết.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng - Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an phát biểu tại Lễ ký kết.

Bên cạnh việc tạo lập nguồn tin KH&CN nội sinh như CSDL nhiệm vụ KH&CN là nguồn thông tin đầu vào quan trọng cho cán bộ nghiên cứu được đầu tư hàng trăm tỉ từ nguồn ngân sách nhà nước, trong vài năm gần đây, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đầu tư khoảng 80%-90% kinh phí bổ sung tài liệu hàng năm để mua các CSDL nước ngoài đã góp phần nâng cao chất lượng phát triển KH&CN của Việt Nam.

Thông qua việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên quý báu này cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, số công bố của Việt Nam trong 8 năm qua tăng được trên 4 lần. Theo thống kê năm 2015 - 2016 có khoảng 4.000 công bố, đến nay chúng ta đã có trên 18.500 công bố.

Đây là nỗ lực vượt bậc, thành tựu vượt bậc của cộng đồng nghiên cứu khoa học trong nước. Số công bố tập trung chủ yếu tại các Viện nghiên cứu, trường đại học. Ngoài ra, hằng năm Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã cập nhật lên CSDL khoảng 20.000 công bố khoa học trong nước. Đây là nguồn tài nguyên phục vụ tham khảo hết sức quan trọng mà Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẵn sàng cung cấp nhiều nhất cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong Bộ Công an thông qua đầu mối là Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, không chỉ góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong ngành mà còn mong muốn đẩy mạnh thương mại hóa thông qua các doanh nghiệp Việt Nam, phục vụ cho mục tiêu nhiệm vụ của ngành Công an.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng - Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an mong muốn trên cơ sở các nội dung phối hợp trong Chương trình, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi về chính sách, pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an trong lĩnh vực KH&CN nói chung, thông tin KH&CN nói riêng, bảo đảm yêu cầu bảo mật theo quy định để phục vụ cho công tác quản lí, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tra cứu thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thông tin KH&CN và cần tăng cường các hoạt động giao lưu, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện tốt để triển khai các hoạt động phối hợp.