Vụ việc có nhiều người theo dõi

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn

Hiện nay, Tạp chí Lao động và Sáng tạo đang phải đối mặt với sự xáo trộn về mặt nhân sự, phương thức hoạt động, quản lý và người gây ra tình trạng trớ trêu ấy lại chính là ông Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam - ông Đỗ Quốc Khánh.

Tạp chí Lao động và Sáng tạo (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 531/GP-BTTTT ngày 20/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ khi đi vào hoạt động, cán bộ, nhân viên Tạp chí luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành trách nhiệm của người Phóng viên, Biên tập viên không ngại khó ngại khổ tác nghiệp và đưa đến độc giả những thông tin có ích và chính xác nhất. Tuy nhiên hoạt động của Tạp chí đã bị ông Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam làm cho ngưng trệ bằng việc thực hiện nhiều hành vi làm trái các quy định của Nhà nước về báo chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan báo chí và đời sống, công việc của phóng viên, nhân viên.

Bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban trực thuộc Tạp chí không đúng quyền hạn

Tháng 9/2021, ông Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội đã ban hành 07 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban thuộc Tạp chí, gồm: Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Thư ký - Biên tập (Tổng Thư ký) số 117/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021; Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thư ký - Biên tập số 118/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021; Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Phóng viên số 120/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021; 02 Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thư ký - Biên tập số 118/QĐ-VLCA và 119/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021; 01 Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Phóng viên số 121/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021.01 Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Bạn đọc - Pháp chế số 122/QĐ-VLCA ngày 28/9/2021.

Theo Khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí 2016, Hiệp hội là cơ quan chủ quản của Tạp chí nên chỉ có quyền “bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm người đứng đầu Tạp chí” (Tổng Biên tập, Phó TBT) chứ không được bổ nhiệm các Trưởng, Phó ban, phòng. Như vậy, ông Khánh cũng đang vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật báo chí. Ngoài ra, theo mục 3.1 về tổ chức, bộ máy trong Đề án của Tap chí Lao động và Sáng tạo cũng ghi rõ “Các cán bộ chủ chốt do Tổng biên tập bổ nhiệm sau khi tổ chức lấy ý kiến trong Tạp chí". Như vậy, ông Khánh cũng đang làm trái với Đề án của Tạp chí đã được Bộ Thông tin và truyền thông duyệt cấp phép.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí vi phạm Luật Báo chí

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn
Quá đà hơn ông Lê Ngọc Tĩnh đã ra văn bản trái luật nhằm "chặt chân" Tạp chí

Ngày 16/9/2021 ông Đỗ Quốc Khánh đã ban hành Quy chế theo Quyết định số 109-QĐ/VLCA mà không tiếp thu những ý kiến góp ý của tập thể cán bộ lãnh đạo Tạp chí. Cụ thể, Quy chế thành lập bộ phận có tên gọi là Hội đồng Biên tập để Quản lý, điều hành Tạp chí (điểm 6.1, 8.1). “Hội đồng biên tập có nhiệm vụ Quyết định và chịu trách nhiệm về cơ cấu tổ chức, hoạt động, về nội dung của Tạp chí, những vấn đề liên quan đến nội dung các số Tạp chí in, điện tử, các ấn phẩm và hoạt động do Tạp chí thực hiện”; “Quyết định các vấn đề quan trọng, cơ bản của Tạp chí (Điều 10)”. “Chủ tịch Hội đồng Biên tập lãnh đạo, điều hành quản lý các hoạt động của Tạp chí (Điều 12)”. Nghiêm trọng hơn, tại Điều 24.5 Quy chế quy định: “Hội đồng Biên tập phụ trách duyệt bài đăng lên Tạp chí Điện tử liên quan đến các nội dung khác ngoài mục đích, tôn chỉ hoạt động của Hiệp hội”.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Báo chí thì người đứng đầu cơ quan báo chí (Tổng biên tập): “Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí. Phê duyệt kết cấu nội dung ấn phẩm; kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; báo, chuyên trang của báo điện tử. Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí”.

Các nội dung liên quan đến Hội đồng biên tập tại Quy chế đã vi phạm Điều 24 Luật Báo chí quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí (Tổng biên tập). Ngoài ra, Quy chế còn quy định: Việc thành lập mới các Ban thuộc bộ phận chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, phóng viên thường trú do Chủ tịch Hiệp hội phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Biên tập quyết định (điểm 7.3). Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ của Tổng biên tập theo quy định tại Điều 24 và Điều 22 Luật Báo chí. Như vậy, các quy định liên quan đến Hội đồng biên tập tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí do ông Đỗ Quốc Khánh ban hành (theo Quyết định số 109-QĐ/VLCA của Ban Thường vụ Hiệp hội) đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Báo chí.

Không tuân thủ cam kết với cơ quan quản lý nhà nước về Báo chí

Theo Đề án của Tạp chí quy định 3.1. “Người đứng đầu Tạp chí và cấp phó người đứng đầu Tạp chí do

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn
Một trong bảy Quyết định không đúng thẩm quyền, vi phạm luật báo chí

Hiệp hội bổ nhiệm sau khi xem xét, thực hiện quy trình hiệp y, có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Ban Tuyên giáo Trung ương. Các cán bộ chủ chốt của Tạp chí do Tổng Biên tập bổ nhiệm sau khi tổ chức lấy ý kiến trong Tạp chí.”

Tuy nhiên ông Đỗ Quốc Khánh lại đưa ra quy định tại điểm 7.1 của Quy chế: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Trưởng Ban thuộc bộ phận chuyên môn, Trưởng Văn phòng đại diện các đơn vị trực thuộc Tạp chí do Chủ tịch Hiệp hội quyết là vi phạm mục 3.1 của Đề án. Như vậy, Ông Đỗ Quốc Khánh đã ban hành Quy chế trái với Đề án xin thành lập Tạp chí.

Ngoài ra, tại mục 3.2. của Đề án và tại cuộc họp với với Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 21/7/2021 tại Cục Báo chí. Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Quốc Khánh đã cam kết “Trong 3 năm đầu, Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam đảm bảo kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, kỹ thuật và hoạt động của Tạp chí như dự toán của đề án là 5,72 tỷ đồng và toàn bộ các chi phí trong quá trình hoạt động cũng như các trường hợp phát sinh khác bằng nguồn kinh phí hợp pháp của Hiệp hội.”

Tuy nhiên, thực tế ông Đỗ Quốc Khánh đưa ra quy định tại Điều 34 của Quy chế “Tạp chí phải có nghĩa vụ nộp kinh phí về Hiệp hội từ năm thứ 2 trở đi”. Ông Khánh không những không hỗ trợ cho Tạp chí thwo đề án mà còn gây nhiều khó khăn gánh nặng về tài chính cho Tạp chí như tự ý bổ nhiệm 07 Trưởng, Phó ban, ép Tạp chí ký hợp đồng và trả lương; Tự ý thay đổi kế toán của Tạp chí và ép Tạp chí ký hợp đồng với Công ty kế toán; bắt Tạp chí thuê thêm văn phòng với chi phí cao hơn mà Tạp chí hoàn toàn không có nhu cầu.

Ban hành 2 quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập có tính chất bất thường

Ngày 25/8/2021, ông Khánh ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-LĐST về việc thành lập Tạp chí Lao động và Sáng tạo và Quyết định số 102/QĐ-LĐST về bổ nhiệm Tổng Biên tập. Tuy nhiên đến ngày 16/9/2021, ông Khánh lại ký ban hành Quyết định số 108/QĐ-VLCA về việc thành lập Tạp chí và Quyết định số 110/QĐ-VLCA về bổ nhiệm Tổng biên tập với mục đích rút ngắn thời gian bổ nhiệm Tổng biên tập còn 30 tháng và không có văn bản thu hồi quyết định đã ban hành. Đây là hành động không bình thường trong công tác tổ chức quản lý của một cơ quan báo chí.

Ngoài ra, Quyết định ban hành lần thứ 2 số 110/QĐ-VLCA về việc bổ nhiệm Tổng Biên tập (số 112/QĐ-VLCA ký ngày 16/9/2021) với thời gian 30 tháng là trái với Điều lệ của Hiệp hội, trái với khoản 2 Điều 51 Luật Cán bộ công chức và trái với Điều 41 Nghị định 138/NĐ-CP.

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn
Liệu đây có phải là nguyên nhân chính gây ra sự xáo trộn một Tạp chí mới chào đời được 3 tháng, XB được 2 kỳ

Ông Đỗ Quốc Khánh đã cố tình ban hành quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập lần thứ hai nhằm rút thời gian bổ nhiệm còn 30 tháng với ý đồ riêng là trái với quy định pháp luật của nhà nước đã ban hành mà mọi tổ chức hoạt động đều phải tuân theo; đồng thời trái với Điều lệ của Hiệp hội, làm cho bộ máy thiếu ổn định, kìm hãm sự phát triển của Tạp chí.

Tìm hiểu nguyên nhân gì khiến ông Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động sáng tạo Việt Nam có những quyết định trái luật trên? Theo chúng tôi được biết ông muốn đấu thầu xuất bản tạp chí, hiện nay đã có người trả giá 150 triệu/2 năm đầu; 500 triệu từ năm thứ 3 sau đó cứ mỗi năm tăng 100 triệu… (Ảnh trên). Những nguồn tin này cần được kiểm tra và làm rõ động cơ và mục đích.

Để Tạp chí Lao động và Sáng tạo sớm ổn định và đi vào hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, rất mong sự vào cuộc của các cơ quan chức năng: Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Cáo chí, Hội nhà báo Việt Nam, Vu Quản lý tổ chức phi chính phủ, Cục An ninh chính trị nội bộ, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam khẩn trương kiểm tra làm rõ sai phạm của ông Đỗ Quốc Khánh, chấm dứt tình trạng mất đoàn kết hiện nay./.

Hà Thiện Giang

Có thể bạn quan tâm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

Chiều 16/5, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Hữu Cường tái đắc cử Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Cường tái đắc cử Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội

Chiều 08/5/2022, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (HNREA) đã tổ chức thành công Đại hội CLB nhiệm kỳ III (2022 - 2027). Đây là một nhiệm kỳ hoạt động quan trọng, hứa hẹn mở ra những dấu ấn mới cũng như đưa CLB lên tầm cao mới.
SEA Games 31:  Hai Long được thầy Park bổ sung gấp vào U23 Việt Nam

SEA Games 31: Hai Long được thầy Park bổ sung gấp vào U23 Việt Nam

SEA Games 31 chỉ còn hơn 10 ngày trước khi môn bóng đá nam khởi tranh, HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định đầy bất ngờ khi gọi bổ sung tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Các tin khác

Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội chưa được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ. Những cơ sở này thường tiêu thụ lượng điện năng, khí đốt lớn, tập trung đông người, nếu xảy ra cháy nổ sẽ dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng.
Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có công văn 336/TTr-TTrXD2 ngày 5/5/2022 yêu cầu UBND TP Đà Nẵng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Thanh Hoàng do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Hàng trăm khách hàng của Dự án New Danang City vô cùng bức xúc khi Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) nhiều năm qua “chây ỳ” thực hiện Dự án, liên tục hoãn tiến độ ra sổ đỏ và “ỉm” 506 hóa đơn GTGT, không giao cho khách hàng.
Luật sư nói gì vụ doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD

Luật sư nói gì vụ doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD

Trước thông tin nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao 5 bộ ngành, theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân... Phóng viên Tâm Nhìn điện tử - Báo Tri trức và Cuộc sống đã có buổi trao đổi với Thạc sỹ, Luật Sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám Đốc, Công Ty Luật TGS (Đoàn Luật Sư T.P Hà Nội) xung quanh vấn đề này.
Việt Nam lên tiếng về tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Việt Nam lên tiếng về tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam trước những tình hình căng thẳng tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam.
Nếu bạn là F0, đây là những khoản tiền bạn sẽ được hỗ trợ

Nếu bạn là F0, đây là những khoản tiền bạn sẽ được hỗ trợ

Tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp mỗi ngày có hàng chục nghìn ca mắc mới, hầu hết các địa phương đều đang áp dụng cách điều trị F0 tại nhà. Vậy nếu bạn bị F0 thì bạn có được những hỗ trợ gì?
Hội thảo: nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hội thảo: nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hội thảo nhằm làm rõ nhận thức lý luận và đánh giá tình hình, thực trạng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, qua đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh: Lương của người lao động chậm trả hay bị chiếm dụng?

Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh: Lương của người lao động chậm trả hay bị chiếm dụng?

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành xây dựng vượt tiến độ thời gian, đã đưa vào khai thác thương mại an toàn, hiệu quả, từ đầu năm 2021. Thế nhưng, lương của những người lao động cực nhọc hơn một năm nay vẫn chưa được trả!
Dự án Nam Côn Sơn 2: Lý do nợ lương người lao động không chính đáng

Dự án Nam Côn Sơn 2: Lý do nợ lương người lao động không chính đáng

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 hoàn thành đúng tiến độ, đi vào khai thác thương mại an toàn, hiệu quả suốt một năm qua. Sự đóng góp của những người lao động nơi đây thật đáng ghi nhận.
Thử tìm nguyên nhân gây mất đoàn kết nghiêm trọng ở Hiệp hội VCLA

Thử tìm nguyên nhân gây mất đoàn kết nghiêm trọng ở Hiệp hội VCLA

từ năm 2018, bắt đầu nhiệm kỳ II, Hiệp Hội Những người Lao động sáng tạo Việt Nam đã không làm được việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh ở châu Á

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh ở châu Á

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh tái diễn ở châu Á-Thái Bình Dương.
Chức danh “Hàm”: Một phương thức "lách luật" trong công tác cán bộ?

Chức danh “Hàm”: Một phương thức "lách luật" trong công tác cán bộ?

Sự phình ra của chức danh "hàm" thời gian qua một phần do sự gia tăng của số đơn vị hành chính cả ở trung ương và địa phương. Do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở trung ương công tác nên thực hiện bổ nhiệm chức danh "hàm" với lãnh đạo các cấp phòng, vụ.
Gia đình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela yêu cầu làm rõ cái chết của ông trong tù

Gia đình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela yêu cầu làm rõ cái chết của ông trong tù

Gia đình của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Raul Isaías Baduel vừa gửi thư yêu cầu chính quyền nước này cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân thực sự cái chết của ông Baduel trong tù.
Bình Giang (Hải Dương): Hàng trăm người tụ tập tham gia đấu giá đất giữa mùa dịch

Bình Giang (Hải Dương): Hàng trăm người tụ tập tham gia đấu giá đất giữa mùa dịch

Hàng trăm người đã tụ tập, tập trung tại huyện Bình Giang, trong số đó có nhiều người về từ vùng dịch, nhưng không được cách ly y tế theo quy định, đã tham gia cuộc đấu giá đất tại xã Tân Việt, bất chấp quy định giãn cách của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về phòng chống dịch bệnh COVID -19.
Thấy gì qua hướng dẫn (tạm thời) về công tác cán bộ của Đảng ủy văn phòng Quốc hội?

Thấy gì qua hướng dẫn (tạm thời) về công tác cán bộ của Đảng ủy văn phòng Quốc hội?

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc”.
Xem thêm
Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đơn thư của hơn 500 người dân kiến nghị thanh tra mở rộng dự án New Danang City do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh - 223 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công ty này có nhiều vi phạm trong triển khai dự án nhưng chính quyền và cơ quan chức năng thờ ơ, gây bức xúc.
Nhà mạng Iltel Telecom yêu cầu vô lý, khách hàng bức xúc bỏ số thuê bao

Nhà mạng Iltel Telecom yêu cầu vô lý, khách hàng bức xúc bỏ số thuê bao

Mặc dù đã đăng ký chính chủ và nạp nhiều tiền nhưng nhà mạng Iltel Telecom lại liên tục nhắn tin làm phiền chủ thuê bao và đặt ra yêu cầu vô lý, khiến khách hàng không đồng tình và quyết định từ bỏ số của nhà mạng này để chuyển sang sử dụng số thuê bao của nhà mạng khác.
Bài học qua vụ mất đoàn kết nghiêm trọng của một Hiệp Hội

Bài học qua vụ mất đoàn kết nghiêm trọng của một Hiệp Hội

Từ 2017, ông Trần Xuân Tư, Chủ tịch Hiệp hội Lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất ra quyết định thành lập Tổ công tác báo chí với nhiệm vụ lập hồ sơ xin cấp phép Tạp chí Sáng tạo và có trách nhiệm đầu tư, quản lí Tạp chí sau khi được cấp phép.
GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu: Tôi học y đức từ những người thầy lớn

GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu: Tôi học y đức từ những người thầy lớn

GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu chia sẻ, ông đã học y đức từ những người thầy lớn như GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng… trọn một đời yêu thương bệnh nhân.
GS.TS Phạm Gia Khánh: Ca ghép gan "lịch sử" và quyết định dũng cảm

GS.TS Phạm Gia Khánh: Ca ghép gan "lịch sử" và quyết định dũng cảm

GS.TS Phạm Gia Khánh chia sẻ, cản trở lớn nhất của ghép tạng ở Việt Nam hiện nay là thiếu người hiến tạng do ảnh hưởng của tâm lý, tôn giáo, tín ngưỡng.
TS. Nguyễn Tùng Lâm: Giữa thầy và trò chỉ có ân hận hay tự hào

TS. Nguyễn Tùng Lâm: Giữa thầy và trò chỉ có ân hận hay tự hào

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội đã cảm hóa hàng ngàn học sinh với những câu chuyện xúc động.