Kiến Nghị Công An, VKSND TP Hà Nội khởi tố, điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Ông Trịnh Hữu Tuấn phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật khi quyết toán "khống", có dấu hiệu tham ô chiếm đoạt tài sản ngân sách nhà nước số tiền 491.896.044đ tiền đền bù GPMB và 3.000.000đ tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ’’.    

Ngày 04/09/2008 UBND TP Hà Nội ban hành quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thu hồi 12.347m2 đất tại các phường Nam Đồng, Phương Liên, Trung Tự, quận Đống Đa giao cho UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”.

Ngôi nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo theo giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 10109130916 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 24/2/2004 và tại địa chỉ trên không có ai tên là Đỗ Đức Sơn. Mặc dù tại địa chỉ trên không có ai tên là Đỗ Đức Sơn (chủ sở hữu ngôi nhà 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng) nhưng ngày 01/03/2011 ông Vũ Minh Hồng phó chủ tịch UBND Phường Nam Đồng vẫn lập hồ sơ “khống” biên bản điều tra, xác minh: chủ sở hữu là Đỗ Đức Sơn. Ngày 28/03/2011 ông Vũ Minh Hồng tiếp tục “lập khống” biên bản: xác nhận nguồn gốc sử dụng nhà đất tại số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng tên chủ sở hữu là Đỗ Đức Sơn để phục vụ công tác GPMB thu hồi đất thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ’’.

Ngày 01/12/2011 UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 6189/QĐ- UBND và Quyết định 6209/QĐ- UBND ngày 02/12/2011 về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất GPMB tại địa chỉ 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng được mang tên chủ sở hữu là Đỗ Đức Sơn hưởng số tiền bồi thường hỗ trợ 491.896.044 đ và 3.000.000đ tiền thưởng di chuyển đúng tiến độ. (Chỉ được nhận khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ). Trong khi không có ai tên là Đỗ Đức Sơn chủ sở hữu nhà đất tại địa chỉ số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng.

Ngày 02/12/2011 UBND quận Đống Đa ký Quyết định số 6197/QĐ – UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất GPMB (Đợt 03 gồm 08 hộ dân Phường Nam Đồng) kèm Bảng tổng hợp chi tiết phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án: “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ” trong đó hộ được mang tên Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 02 phường Nam Đồng là 01 trong 08 hộ dân được phê duyệt bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ( Riêng tiền thưởng tiến độ di chuyển chỉ thực hiện chi trả khi các hộ dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa).

Ngày 05/12/2011 Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa ký thông báo số 109/TB-HĐBTHT – TĐC gửi hộ gia đình Đỗ Đức Sơn địa chỉ GPMB: số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng quận Đống đa về thời hạn phá dỡ, di chuyển và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án . Hội đồng thông báo về mức thưởng tiến độ và thời hạn bàn giao mặt bằng như sau : 3.000.000đ chủ sử dụng đất đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên (trước ngày 10/12/2011).

Ngày 06/12/2011 Ban Quản Lý dự án quận Đống Đa có giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số 34 và giấy rút vốn đầu tư số 34 gửi KBNN Đống Đa về việc trả tiền đền bù GPMB theo 02 Quyết định 6196/QĐ- UBND và 6197/QĐ- UBND ngày 02/12/2011 của UBND quận Đống Đa. Tổng số tiền rút của 02 Quyết định là: 4.771.232.234 đ (trong đó hộ được mang tên Đỗ Đức Sơn là 491.896.044đ).S

Ngày 05/08/2016 ông Trịnh Hữu Tuấn Giám đốc BQLDA quận Đống Đa và bà Phùng Thị Thu Hà phó giám đốc KBNN quận Đống Đa lập Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư hạng mục GPMB và đề nghị cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Số vốn KBNN Đống Đa đã cấp thanh toán theo giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và giấy rút vốn đầu tư cho ban QLDA quận Đống Đa hàng năm theo bảng kê lĩnh tiền trả tiền đền bù GPMB chi tiết như sau :

Năm 2010: 8.857.000.000đ;

Năm 2011: 9.706.000.000đ (ngày 10/10/2011: 1.659.993.671đ QĐ 4734 và QĐ 3449A; Ngày 8/12/2011: 4.771.232.234đ QĐ 6196 và QĐ6197; Ngày 20/12/2011: 68.000.000đ QĐ 3619 và QĐ 4734; Ngày 30/12/2011: 3.206.774.095đ QĐ 7492 )

Năm 2012 : 2.000.000.000đ

Năm 2014 : 1.323.699.474đ

Năm 2015 : 1.029.093.900đ

Năm 2016 : 204.162.600đ

Lũy kế số vốn đã cấp thanh toán trả tiền đền bù GPMB “dự án Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ” tính đến ngày 10/8/2016 tổng là: 23.119.955.974đ .

kien nghi cong an vksnd tp ha noi khoi to dieu tra thu hoi tai san ngan sach bi quyet toan khong

Ngày 27/06/2016 ông Trịnh Hữu Tuấn Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa kiêm giám đốc ban QLDA ký tờ trình số 35/BQLDA và tờ trình số 1058/UBND- BDA ngày 09/08/2016 V/v phê duyệt QTCTHT trình sở Tài chính Hà Nội xem xét và phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cho dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Phần chi phí GPMB ô đất là 23.392.615.974đ (Bảng thống kê danh sách do Ban QLDA đã chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân và có chữ ký xác nhận trình Sở Tài chính phê duyệt - Trong đó bao gồm cả hộ được mang tên Đỗ Đức Sơn địa chỉ số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng đã ký nhận số tiền 491.896.044đ tiền đền bù hỗ trợ GPMB theo đúng phương án bồi thường tại Quyết định phê duyệt số 6197/QĐ – UBND ngày 2/12/2011 của UBND Quận Đống Đa và 3.000.000đ tiền thưởng do đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Ban QLDA quận Đống Đa).

Căn cứ thông tư số 09/2016/BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính (Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước). Xét tờ trình số 35/BQLDA ngày 27/6/2016; số 1058/UBND – BDA ngày 09/8/2016 UBND quận Đống Đa và của Ban QLDA quận Đống Đa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến Sông Lừ” kèm hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư do chủ đầu tư lập. Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ngày 9/8/2016 của phòng đầu tư. Biên bản thẩm tra hồ sơ quyết toán ngày 9/8/2016. Ngày 10/08/2016 Sở Tài chính Hà nội ban hành quyết định số 4804 /QĐ - STC về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành : Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ.

kien nghi cong an vksnd tp ha noi khoi to dieu tra thu hoi tai san ngan sach bi quyet toan khong
kien nghi cong an vksnd tp ha noi khoi to dieu tra thu hoi tai san ngan sach bi quyet toan khong

Giá trị quyết toán được duyệt là: 51.526.902.974đ. Trong đó mục chi phí GPMB các ô đất giá trị quyết toán được duyệt như ông Trịnh Hữu Tuấn phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa kiêm giám đốc BQLDA đề nghị là: 23.392.615.974 đ

- Trả tiền đền bù GPMB các hộ dân: 23.119.955.974đ

- Chi phí cưỡng chế GPMB: 33.629.000đ

- Chi phí phục vụ GPMB: 239.031.000đ

- Giá trị quyết toán được duyệt : trả tiền đền bù GPMB các hộ dân 23.119.955.974đ này bao gồm cả số tiền 491.896.044đ mà các đối tượng đã lập khống hồ sơ để tham ô chiếm đoạt được mang tên Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng (Quyết định phê duyệt số 6197/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND Quận Đống Đa đợt 3 gồm 8 hộ dân phường Nam Đồng – trong đó hộ Đỗ Đức Sơn là : 491.896.044đ )

- Giá trị quyết toán được duyệt: chi phí cưỡng chế GPMB và chi phí phục vụ GPMB của Ban QLDA Quận Đống Đa là 272.660.000đ trong đó có số tiền 3.000.000đ - tiền thưởng cho hộ gia đình mang tên ông Đỗ Đức Sơn do bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Ban QLDA Quận Đống Đa mà các đối tượng đã ngụy tạo hồ sơ để tham ô chiếm đoạt.

Hành vi “quyết toán khống có dấu hiệu tham ô chiếm đoạt tài sản ngân sách nhà nước của ông Trịnh Hữu Tuấn phó chủ tịch UBND Quận Đống Đa, ông Vũ Minh Hồng phó chủ tịch UBND Phường Nam Đồng và một số cán bộ là đặc biệt nghiêm trọng vi phạm điều 353 Bộ luật Hình Sự 2015 “Tội tham ô tài sản” đã kéo dài suốt từ năm 2016 đến nay chưa được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý và cho thu hồi nộp trả NSNN.

Qua đây tòa soạn Tầm nhìn kiến nghị Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội khởi tố vụ án để:

1. Điều tra làm rõ có hay không việc ông Trịnh Hữu Tuấn và những cán bộ nào đã tham ô chiếm đoạt 2 khoản tiền Ngân sách nhà nước:

- Số tiền 491.896.044đ tiền đền bù GPMB được quyết toán khống mang tên Đỗ Đức Sơn địa chỉ số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 phường Nam Đồng .

- Số tiền 3.000.000đ tiền thưởng do ngụy tạo hồ sơ gia đình mang tên ông Đỗ Đức Sơn đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Ban QLDA Quận Đống Đa .

2. Thu hồi lại toàn bộ 2 khoản tiền mà ông Trịnh Hữu Tuấn Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa kiêm Giám đốc Ban QLDA đã quyết toán khống có dấu hiệu tham ô chiếm đoạt: 491.896.044đ tiền đền bù GPMB mang tên Đỗ Đức Sơn và 3.000.000đ tiền thưởng gia đình mang tên ông Đỗ Đức Sơn đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Ban QLDA Quận Đống Đa tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ” để nộp trả lại ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./

Hoàng Pháp

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu giữ 13kg ma túy ketamin.
Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường gây cháy.
Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt “bà cô” hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X lừa đảo 12 tỷ đồng

Sử dụng mạng xã hội và hóa trang thành hotgirl Việt Kiều 9X làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, sinh sống tại Canada, nhưng thường xuyên về Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Các tin khác

Vụ án Tân Hoàng Minh: Đề nghị truy tố chủ tịch Đỗ Anh Dũng vì chiếm đoạt 8.000 tỉ đồng

Vụ án Tân Hoàng Minh: Đề nghị truy tố chủ tịch Đỗ Anh Dũng vì chiếm đoạt 8.000 tỉ đồng

Sau khi phát hành trái phiếu nhằm "huy động tiền của các nhà đầu tư", Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt 8.800 tỷ đồng.
Quảng Nam: Bán đất 21 tỷ, kê khai chỉ 460 triệu đồng, một cá nhân bị khởi tố

Quảng Nam: Bán đất 21 tỷ, kê khai chỉ 460 triệu đồng, một cá nhân bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt bị can một đối tượng bán đất 21 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 460 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Krông Năng – Đắk Lắk: Trên bảo dưới không nghe?

Krông Năng – Đắk Lắk: Trên bảo dưới không nghe?

Lãnh đạo UBND huyện Krông Năng đã có Văn bản chỉ đạo UBND xã Đilê Ya, sớm có Báo cáo kết quả xử lý vụ khai thác đá trái phép trên địa bàn mà báo chí đã phản ánh trước đó, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Vì sao? Phải chăng trên bảo dưới không nghe?
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa bị xử phạt hơn 230 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa bị xử phạt hơn 230 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa vừa bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt hơn 230 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn; báo cáo không đúng, không đầy đủ công tác bảo vệ môi trường.
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh

Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh

VKSND tỉnh Bắc Ninh và Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền của VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh
Vì sao Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 430 triệu đồng?

Vì sao Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 430 triệu đồng?

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; báo cáo không đúng, không đầy đủ, không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử vắng mặt vụ án thứ 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Vì sao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt 350 triệu?

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa số tiền 350 triệu đồng về hành vi tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt quá công suất.
Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa cùng 02 thuộc cấp vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Đắk Lắk: Nhiều bất thường trong đấu giá tài sản của Huyện ủy Cư Kuin?

Dù đã trải qua 2 lần mang ra đấu giá nhưng vẫn chưa có ai sở hữu xe ô tô của Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk). Đằng sau việc đấu giá này có rất nhiều khuất tất?
Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Tạm giữ 20 điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax nhập lậu, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Liên quan đến một số tồn tại, khuyết điểm của UBND thành phố Thanh Hoá trong công tác tham mưu phương án đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Đà Nẵng: Nhanh chóng bắt giữ thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng

Lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng N.V.H (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất cẩn, không quan sát, nam thanh niên đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.
Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Quảng Ngãi: Phá rã nhóm “Bướm đêm” theo dõi, cảnh giới Công an cho các hoạt động phạm pháp

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập nhóm với tên “Bướm đêm” chuyên theo dõi, thu thập thông tin trái phép hoạt động tuần tra của Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để cảnh giới cho các đối tượng có hành vi phạm pháp.
Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Nghệ An: Bản án cho 2 nữ nghiện phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy

Từng có tiền án về ma túy, hai “con nghiện” đều là phụ nữ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để kiếm lời vừa để thỏa mãn cơn nghiện.
Xem thêm
Nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam - WHO đã tiết lộ?

Nhiều chiến lược tiếp thị sữa công thức sai lệch ở Việt Nam - WHO đã tiết lộ?

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), những tuyên bố gây hiểu lầm khi tiếp thị sai lệch sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cả trên thế giới và ở Việt Nam đang làm suy yếu những nỗ lực trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ.
"Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ"

"Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ"

Tối 30/9, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và trao giải thưởng Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc tại thành phố Hà Tĩnh. Chủ đề của Tháng hành động năm 2023: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.
Ba trụ cột quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Ba trụ cột quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Thủ tướng Chính phủ vừa mới giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư một nhiệm vụ là khẩn trương xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn đến năm 2030.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
Đắk Lắk: Vụ xây dựng trái phép trên lòng hồ Ea Kpal M Đrắk – Chủ tịch nói có, Phó Chủ tịch bảo không (kỳ 2)

Đắk Lắk: Vụ xây dựng trái phép trên lòng hồ Ea Kpal M Đrắk – Chủ tịch nói có, Phó Chủ tịch bảo không (kỳ 2)

Liên quan đến vụ xây dựng trái phép trên phạm vi lòng hồ Ea Kpal (tại xã Krông Jing huyện M Đrắk tỉnh Đắk Lắk), Chủ tịch UBND huyện trước đó đã xác định có hàng loạt sai phạm tại đây nhưng Phó Chủ tịch huyện lại nói không.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án