KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2015 – 2020:

Kỳ cuối: Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Cập nhật: 14:00 | 06/06/2020
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Thanh Hóa đã tổng kết thực tiễn, chỉ ra nguyên những kết quả đạt được và rút ra nhiều bài học quý báu.

Nguyên của những kết quả đã đạt được

Về nguyên nhân khách quan, để đạt được kết quả trên là do có sự tác động tích cực từ các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để phát huy vị trí, vai trò của thành phố.

Về nguyên nhân chủ quan, là sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn bám sát mục tiêu Đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các dự án đầu tư lớn, tập trung giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phường, xã, người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, đã phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố cơ bản đã chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

ky cuoi nguyen nhan va bai hoc kinh nghiem
Một góc thành phố Thanh Hóa

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong nhân dân, trước hết là trong cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Hai là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứctrong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; trong lãnh đạo cần kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn, phải xác định được nhiệm vụ dài hạn, trọng tâm, quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bốn là, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh; khai thác và phát huy các nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nguồn lực từ bên ngoài đểđầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

ky cuoi nguyen nhan va bai hoc kinh nghiem
Ông Lê Anh Xuân, UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Năm là, chú trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; phối hợp cùng với các sở, ngành cấp tỉnh để đề xuất tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Như vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực đầu tư của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nổi bật là tình hình chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, kinh tế - xã hội phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, mở rộng và có tính kết nối; hoàn thành tiêu chí và thủ tục để thành lập 10 phường trên cơ sở 10 xã hiện có; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nhiều dự án lớn làm thay đổi bộ mặt thành phố được triển khai và đi vào hoạt động; văn hóa – xã hội được chú trọng và có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, là cơ sở và động lực để thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...