Kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới

Cách đây 76 năm, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới
Chính phủ đầu tiên của nước Việt nam dân chủ công hòa sau Tổng tuyển cử

76 năm đồng hành cùng nhân dân, cùng dân tộc vượt qua biết bao khó khăn, thử thách trong đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, tự do cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước, Quốc hội Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn cả về cơ cấu tổ chức lẫn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng ngày một tốt hơn niềm tin yêu và sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải "xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức". Ngày 3-9-1945, tức là chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị một trong sáu nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay là: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để bầu ra Quốc hội. Quốc hội đó sẽ cử ra một Chính phủ thật sự của toàn dân và ấn định cho nước Việt Nam một hiến pháp dân chủ.

Thành công mang tính quyết định

Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 6-1-1946 được ấn định là ngày Tổng tuyển cử. Trong không khí phấn khởi, với tinh thần dân tộc dâng cao chưa từng có sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân cả nước đã đón nhận và chuẩn bị Tổng tuyển cử như ngày hội lớn của mình. Nhiều người có tài, có đức xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Danh sách các cử tri và ứng cử viên được hoàn thành và niêm yết công khai. Quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất làm đại diện của mình, hạn chế tới mức cao nhất những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để tranh giành quyền chức. Trung ương Đảng chủ trương: "Phải đưa những người đã ở trong Ủy ban nhân dân có năng lực hành chính ra ứng cử", và giới thiệu những thân hào có tài, có đức ra ứng cử, cùng đứng chung liên hiệp với các người ứng cử của Việt Minh.

Càng gần đến ngày Tổng tuyển cử, không khí càng náo nức, sôi nổi. Một số địa phương, nhất là ở phía Nam, do lệnh hoãn không đến kịp, nên Tổng tuyển cử vẫn tiến hành như kế hoạch đã định trước là ngày 23-12-1945. Tin Tổng tuyển cử diễn ra tưng bừng ở những nơi đó được đăng tải kịp thời trên báo chí làm tăng thêm không khí chính trị sôi động của cả nước hướng đến ngày 6-1-1946.Tranh cổ động chào mừng 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đúng ngày 6-1-1946, người dân cả nước hân hoan cầm lá phiếu trên tay tham gia sự kiện lần đầu tiên được chứng kiến, được thực hiện trong đời và trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Sự phá hoại điên cuồng của bọn phản động ở phía Bắc và cuộc xâm lăng tàn bạo của thực dân Pháp ở phía Nam không thể ngăn cản được lòng dân và sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là tất yếu. Tính chung cả nước, số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 89%, tỷ lệ phản ánh sự thành công ngoài mong đợi trong điều kiện bị chống phá ác liệt. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử mang tính quyết định đối với sự nghiệp cách mạng đấu tranh đòi độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội của nhân dân ta. Nhờ sự thành công ấy, Quốc hội trở thành cơ quan chính danh được nhân dân bầu ra. Từ đó, Quốc hội cử ra Chính phủ chính thức, ban hành Hiến pháp, tạo dựng một bộ máy chính quyền chính thức hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chủ quyền nhân dân.

Cuộc Tổng tuyển cử, tuy là lần đầu tiên ở nước ta, nhưng đã thể hiện một cách đầy đủ nội dung, yêu cầu của nguyên tắc bầu cử mới: Tự do bầu cử, ứng cử của công dân (được hiểu như là bầu cử phổ thông), bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín mà không phải bất kỳ một nước dân chủ nào ngay từ đầu đều có thể làm được; với quy trình bầu cử dân chủ, tiến bộ nhất. Việc tuyên truyền, vận động bầu cử cũng đã được tiến hành rộng rãi, dân chủ và thực chất.

Ý nghĩa to lớn, giá trị xuyên suốt

Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại. Nó mở đầu cho một quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới. Đó cũng chính là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ, thiết chế trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã và đang để lại những bài học kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử hiện nay.

Thứ nhất, Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Ý nghĩa trực tiếp của Tổng tuyển cử, sau này gọi là bầu cử Quốc hội theo nhiệm kỳ, là để lập ra cơ quan đại biểu, đại diện quyền lực Nhà nước của nhân dân, từ đó lập ra các cơ quan Nhà nước khác để hình thành bộ máy Nhà nước thống nhất, phân công, phân nhiệm thực thi quyền lực. Tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội còn là dịp để thực thi quyền giám sát bộ máy Nhà nước, thay thế những đại diện không còn được tín nhiệm. Tổng tuyển cử là dịp rất long trọng, phải được tổ chức đặc biệt, không giống như mọi cuộc bầu cử nào khác.

Thứ hai, tin tưởng, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công cuộc kiến quốc, lôi cuốn nhân dân tham gia công việc Nhà nước, kể cả người ứng cử lẫn người đi bầu. Cần kiên quyết chống thái độ không tin tưởng, coi thường nhân dân.

Thứ ba, bảo đảm quyền tự do bầu cử với những quy định linh động, sáng tạo. Tổng tuyển cử đã thể hiện và bảo đảm thực hiện các nguyên tắc bầu cử tiến bộ, tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền của mình, tham gia bầu cử đông đủ, thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng chính quyền nhân dân.

Những nguyên tắc tiến bộ về bầu cử, ứng cử được áp dụng tại cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên như: Không phân biệt trai, gái, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo; bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín… đã được khẳng định trong Hiến pháp, được thể chế hóa trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội sau này. Đây là thành tựu của quá trình đấu tranh cách mạng không ngừng, quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; là sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, bảo đảm quyền vận động bầu cử dân chủ và thực chất. Cơ chế vận động bầu cử hiện đã có, tuy nhiên so với vận động trong Tổng tuyển cử 1946 không được rộng rãi và phong phú bằng. Theo quy định hiện hành, người ứng cử có tên trong danh sách ứng cử đã công bố được thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu.

Người ứng cử đại biểu địa phương nào thì thực hiện quyền vận động ở địa phương đó; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác; người ứng cử trả lời phỏng vấn trên báo chí, phát thanh truyền hình; các cơ quan, tổ chức, báo chí tạo điều kiện cho việc vận động bầu cử. Kinh phí vận động bầu cử lấy từ nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Việc vận động bầu cử phải kết thúc trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu hai mươi bốn giờ. Không được tuyên truyền vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu./.

P.V (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ "khó hiểu khi ngân sách có tiền mà không tiêu được"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ "khó hiểu khi ngân sách có tiền mà không tiêu được"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói "thấy khó hiểu" khi thể chế đã mở hết cỡ mà gói kích thích kinh tế 347.000 tỷ đồng vẫn chưa phân bổ được đồng nào của ngân sách.
Đại biểu Quốc hội: Làm rõ thiệt hại khi chậm hoàn thành đường Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội: Làm rõ thiệt hại khi chậm hoàn thành đường Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên đề nghị Chính phủ làm rõ việc chậm hoàn thành đường Hồ Chí Minh, làm giảm hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến địa phương.
Dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến độ, 171 km chưa được bố trí vốn

Dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến độ, 171 km chưa được bố trí vốn

Theo tờ trình của Chính phủ, đến năm 2021, dự án đường Hồ Chí Minh triển khai được khoảng 2.362 km/2.744km, đạt 86,1% và khoảng 258km tuyến nhánh; đang thực hiện 211km; chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171km còn lại để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh.

Các tin khác

Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng 50 năm trước

Chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng 50 năm trước

Ngày 21/5/1972, liên quân Việt - Lào mở đầu chiến dịch cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, bảo vệ vùng giải phóng, hỗ trợ các hướng tiến công trên toàn chiến trường Đông Dương.
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác: Lễ hội Làng Sen năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác: Lễ hội Làng Sen năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022
Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thuỷ 2022 tại Cần Thơ

Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thuỷ 2022 tại Cần Thơ

Sáng ngày 12.5, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội được duy trì thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền đất Nam Bộ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng.
Xâm hại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: “Đá bóng” trách nhiệm?

Xâm hại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: “Đá bóng” trách nhiệm?

Bãi xe của Công ty TNHH MTV Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội đã khiến vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám bị hư hại nghiêm trọng. Biểu tượng của tinh hoa giáo dục, nét đẹp văn hóa của dân tộc đang bị xâm hại, tàn phá?!
Hà Nội: Bãi xe “băm nát” vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội: Bãi xe “băm nát” vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhiều năm qua, trên vỉa hè phố Văn Miếu tồn tại một bãi xe do Công ty TNHH MTV Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, tình trạng này đã khiến vỉa hè di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Đà Nẵng đầu tư hơn 84 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải giai đoạn 2

Đà Nẵng đầu tư hơn 84 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải giai đoạn 2

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phê duyệt Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạnh Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) giai đoạn 2 (2019-2024) với kinh phí hơn 84,2 tỷ đồng.
Vợ chồng cựu chiến binh lan tỏa tinh hoa ẩm thực Hà thành

Vợ chồng cựu chiến binh lan tỏa tinh hoa ẩm thực Hà thành

Hà Nội vốn có ẩm thực đa dạng và độc đáo với nhiều món ăn nổi tiếng hút hồn du khách. Mới đây, vào đầu tháng 4/2022, có một nhà hàng đặc sản của Hà Nội vừa được Hội Di sản Việt Nam vinh danh là “Không gian Di sản văn hóa ẩm thực”, đó là nhà hàng “Bún Ốc Bà Ngoại” nằm trên đường Tô Ngọc Vân, ven Hồ Tây, với gần 50 món đặc sản chế biến từ ốc.
"Yêu không lấy"- lối viết độc đáo về những hy sinh thời chiến của nhà văn Vĩnh Trà

"Yêu không lấy"- lối viết độc đáo về những hy sinh thời chiến của nhà văn Vĩnh Trà

Đọc “Yêu không lấy” của nhà văn Vĩnh Trà (cũng là nhà báo Trần Đức Nuôi), tôi không chỉ thương cảm các số phận, mà tôi thực sự trân trọng họ, những nhân vật thời chiến đã dám sống, dám yêu, dám đối diện với mất mát, bi thương để giữ gìn cốt cách, níu lại vẻ đẹp hiếm hoi trong cuộc chiến bạo tàn - vẻ đẹp TÌNH NGƯỜI.
Khai mạc triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam”

Khai mạc triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam”

Triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” vừa được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022). Triển lãm trưng bày 70 bức ký họa về kháng chiến miền Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Đền Măng Sơn-xã Sơn Đông-Thị xã Sơn Tây:  Nam Cung điện của Thánh Tản Viên

Đền Măng Sơn-xã Sơn Đông-Thị xã Sơn Tây: Nam Cung điện của Thánh Tản Viên

Đền Măng Sơn quay hướng Đông Nam thuộc quẻ Tốn biểu hiện cho sự tăng trưởng và giàu có, vì thế ngôi đền mang yếu tố phong thủy sâu sắc. Người xưa tin rằng nơi đây Đức Thánh Tản Viên đã tới thăm nên ai đến đó sẽ được truyền thêm sức mạnh trường sinh.
“Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc” tại Thủ đô Hà Nội - nhiều ấn tượng sâu sắc

“Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc” tại Thủ đô Hà Nội - nhiều ấn tượng sâu sắc

“Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc” là bước đệm nhằm phát triển ngành du lịch Việt Bắc sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19.
Số phận những em bé nạn nhân chiến tranh Việt Nam từng đến Tòa án Quốc tế Stockholm 55 năm trước

Số phận những em bé nạn nhân chiến tranh Việt Nam từng đến Tòa án Quốc tế Stockholm 55 năm trước

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng số phận những nạn nhân, đặc biệt những em bé bị vùi dập trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ ở Việt Nam giờ ra sao? Không thể nào kể hết nỗi đau khổ của họ. Và đây là một vài nhân vật điển hình.
PGS.TS Trần Đình Thiên: “Quảng Ninh và doanh nghiệp đang làm rất tốt để phát triển vùng di sản thành Kỳ quan bốn mùa”

PGS.TS Trần Đình Thiên: “Quảng Ninh và doanh nghiệp đang làm rất tốt để phát triển vùng di sản thành Kỳ quan bốn mùa”

Đánh giá cao cách làm du lịch của Quảng Ninh, khi mời gọi và phát huy được thế mạnh của những doanh nghiệp lớn như Sun Group, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định: “Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong ở miền Bắc chuẩn bị điều kiện để phát triể
Khai mạc Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022"

Khai mạc Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022"

Tối 25/3, tại khu vực Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022" do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã chính thức khai mạc nhằm hưởng ứng hoạt động mở cửa trở lại du lịch, đón du khách quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố Hà Nội.
Vén bức màn bí ẩn về "nàng tiên cá" ở Nhật Bản

Vén bức màn bí ẩn về "nàng tiên cá" ở Nhật Bản

Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đang tìm hiểu nguồn gốc xác ướp " nàng tiên cá " 300 năm tuổi được thờ trong một ngôi đền trong nhiều thế kỷ ở nước này. “ Nàng tiên cá” được phát hiện có phần thân của một con khỉ gắn với đuôi của cá và có thể được tô điểm bằng tóc và móng tay của con người.
Xem thêm
Đi tìm “Nhật Ký Trong Tù” tiếng Đan Mạch và dịch giả Vagn Søndergård

Đi tìm “Nhật Ký Trong Tù” tiếng Đan Mạch và dịch giả Vagn Søndergård

"Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh và "Truyện Kiều" của Nguyễn Du là 2 tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Trong cố gắng sưu tầm và nghiên cứu các bản dịch “Nhật ký trong tù” sang các ngôn ngữ Bắc Âu, chúng tôi đã may mắn tìm được bản dịch này từ một nhà sách cũ đồng thời cũng là nơi xuất bản bản dịch cách đây hơn nửa thế kỷ ở Copenhagen, Đan Mạch.
Công chiếu phim “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”

Công chiếu phim “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Viện Phim Việt Nam đã hoàn thành bộ phim tài liệu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình.”
Vì sao một bộ truyện cho thiếu nhi lại "biến" thành những đồ dùng được yêu thích trong đời sống?

Vì sao một bộ truyện cho thiếu nhi lại "biến" thành những đồ dùng được yêu thích trong đời sống?

Bộ truyện về Mumi của họa sĩ, nhà văn Phần Lan, Tove Jansson đã được dịch ra 44 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Kỳ diệu là bộ truyện đã vượt ra khỏi con chữ, đi vào đời sống khắp thế giới hơn nửa thế kỷ qua với sự xuất hiện trong các loại hình nghệ thuật và đời sống khác: điện ảnh, sân khấu, opera, phim truyền hình, trò chơi, thú bông, bánh kẹo và nhiều loại đồ dùng thân thuộc, thú vị cho thiếu nhi...
Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Sáng 30/3, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang vì bị tố đạo văn.
Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Khi làm một bộ phim, epkip làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình có giải thưởng, nhất là phim đó đầu tư công phu về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Một trong nhưng giải thưởng danh giá đối với giới điện ảnh, đó là giải Oscar. Phim Việt cũng vậy, với bao tâm huyết của mình, họ cũng muốn tham dự giải Oscar, tuy nhiên, khi gửi tham dự, họ đã nhận không ít phản đối, bị "ném đá" của giới phê bình và khán giả. Lý do vì sao vậy?
Diễn viên Mai Thu Huyền: “Ai cũng có giới hạn của mình thôi....”

Diễn viên Mai Thu Huyền: “Ai cũng có giới hạn của mình thôi....”

Sau phim “Kiều” với vai trò đạo diễn gây nhiều tranh cãi, diễn viên Mai Thu Huyền trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn trong bộ phim “Kẻ tàng hình”. Với người phụ nữ xinh đẹp này, cái duyên phim ảnh còn dài…
Kon Tum chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kon Tum chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, đến ngày 20/5, số lượng hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 4.754 thí sinh. Trong đó 4.528 chương trình THPT, 226 chương trình GDTX.
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Hội thi nhằm vận động các giáo viên và học sinh sinh viên phát huy sức sáng tạo của tự làm những thiết bị phục vụ cho giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
"Người có trình độ thấp, nhờ bằng tiến sĩ mà được bổ nhiệm lãnh đạo sẽ rất nguy hiểm"

"Người có trình độ thấp, nhờ bằng tiến sĩ mà được bổ nhiệm lãnh đạo sẽ rất nguy hiểm"

Các chuyên gia cho rằng việc đào tạo tiến sĩ cần lấy chất lượng làm đầu, tránh việc chạy theo số lượng. Nếu bằng tiến sĩ không thực chất sẽ tạo ra nhiều hệ lụy cho xã hội và càng nguy hiểm hơn nữa khi những tiến sĩ "hữu danh vô thực" được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo.