Kỷ niệm ngày truyền thống ngành tư tưởng văn hóa 1/8/1930-1/8/2021

Luôn xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng

Cập nhật: 08:22 | 30/07/2021
Từ năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhất trí với đề nghị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) lấy ngày 1/8/1930 làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa.    
luon xung dang la chien si tren mat tran tu tuong van hoa cua dang
Minh họa

Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng được xác định căn cứ vào văn bản của Ban Cổ động và tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền cho Ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930 còn lưu giữ được. “Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của công tác tư tưởng - văn hóa gắn liền với sự trưởng thành của Đảng.

Công tác tư tưởng - văn hóa là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả mọi đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ của Đảng, của các cấp ủy Đảng, trong đó không thể không khẳng định đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng phát huy, phát triển theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng, ngày càng đông đảo và trưởng thành, thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia”.

Không phải chỉ có chúng ta hôm nay mới làm công tác tư tưởng. Ông cha ta ngày xưa làm công tác tư tưởng rất giỏi, nên đã xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước để chúng ta có được giang sơn, gấm vóc như ngày nay. Hội nghị “Diên Hồng” chẳng phải là hình thức thực thi dân chủ của các vua nhà Trần đó sao! Sự kiện lịch sử đó đã trở thành biểu tượng mẫu mực của công tác vận động tư tưởng, tập hợp, cổ vũ, động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc chung một ý chí quyết đánh thắng giặc xâm lược.

“Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi, “Hịch Tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo đều là những tác phẩm tư tưởng - văn hóa xuất sắc, nêu cao lòng tự hào dân tộc, cổ vũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lịch sử cách mạng nước ta mãi mãi còn ghi những thành tựu to lớn của công tác tư tưởng - văn hóa, những đóng góp xuất sắc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận vẻ vang này.

Trước hết, phải nói người thầy vĩ đại của công tác tư tưởng - văn hóa là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác Hồ là người Việt Nam đầu tiên đưa công tác tư tưởng theo phương pháp biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Từ những năm 20 của thế kỷ XX, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã công bố “Bản án của chế độ thực dân Pháp”, xuất bản báo “Người cùng khổ”, “Quốc tế nông dân”, “Thanh niên”, “Công nông”, “Lính kách mệnh”… Tất cả đều nhằm thống nhất tư tưởng.

Khi ở Trung Quốc, Người đã mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo những người cộng sản Việt Nam gieo những hạt giống đỏ đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam và chính Người đã khởi thảo “Đường Kách mệnh”. Bằng sáng tạo ấy, Bác Hồ là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài. Người đã đề ra công tác tư tưởng phải khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại…

Thật vinh dự cho thế hệ chúng ta khi được kế tục sự nghiệp vẻ vang của các bậc tiền bối mà vị Tổng chỉ huy là Bác Hồ kính yêu và đội ngũ chiến sĩ tiên phong là những học trò xuất sắc của Người, đó là các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh... Họ là những nhà chiến lược đồng thời cũng là những nhà tư tưởng của Đảng.

“Quyết tâm giữ vững niềm tin, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của Đảng; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là tư tưởng chủ đạo ngành tư tưởng văn hóa của đảng cần quán triệt.

Những ngày này, chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa (1/8/1930 - 1/8/2021). Trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang căng mình chống dịch, phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định về chính trị, đời sống của nhân dân, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác tư tưởng là một trong 3 bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và quân ta.

Trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, cùng những khó khăn trong nước, công tác tư tưởng thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém; nhất là chưa thật nhạy bén, kịp thời trong dự báo tình hình và định hướng thông tin. Một số sự việc cụ thể như tình hình Biển Đông; tình hình tôn giáo; tình hình thời sự diễn ra... chậm được thông tin định hướng dư luận.

Người làm công tác tư tưởng, văn hóa phải là người có niềm tin mãnh liệt vào chân lý, vào lẽ phải. Anh nói, anh viết, anh diễn giải… mà chính anh không tin những điều anh nói, anh viết ra thì không ai tin và làm theo được. Niềm tin đó phải là sự thật, không lay chuyển trên con đường mà Đảng, cách mạng và nhân dân đang nỗ lực đi lên. Thực tiễn thay đổi từng giờ, người làm công tác tư tưởng văn hóa phải nắm bắt được xu thế, định hướng dư luận một cách khách quan nhất, đúng quy luật phát triển nhất.

P.V (Tổng hợp)