Quan điểm của Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về xây dựng, phát triển con người (phần II)

Cập nhật: 06:00 | 25/12/2018
Những Quan điểm chủ yếu của Đảng về xây dựng, phát triển con người ở Đại hội XII  

Đại hội XII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến Việt Nam, tạo ra cả thời cơ và thách thức; trong nước ở vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng: đất nước trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử đồng thời còn nhiều hạn chế, yếu kém cần tập trung giải quyết.

Trong bối cảnh này, cần phác thảo ra một lộ trình cho đất nước 5 năm tới và xa hơn với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và Đại hội XII đã thật sự đáp ứng được yêu cầu đó.

quan diem cua dang tai dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xii ve xay dung phat trien con nguoi phan ii
Chú trọng giáo dục con người từ nhỏ

Thực trạng xây dựng, phát triển con người trong thời gia qua có những thành tựu và hạn chế nhất định. Bước đầu đã hình thành được những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động sáng tạo, khát vọng vươn lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.

Chỉ số phát triển con người không ngừng được tăng lên. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự tham gia của nhân dân đã tạo ra những chuyển biến nhất định trong sự nghiệp xây dựng con người.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề đáng lo ngại: đạo đức, lối sống xuống cấp, còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Sản phẩm của giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển con người và đang gây bức xúc, lo lắng cho xã hội. Số người thiếu việc làm và việc làm không ổn định còn nhiều…

Xuất phát từ những thực tế đó, vấn đề văn hóa - con người được đặt ở vị trí khá quan trọng trong văn kiện Đại hội XII. Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới:

- Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm;

- Xây dựng Đảng là then chốt;

- Xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần;

- Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Điểm mới nổi bật ở đây là: Văn kiện Đại hội XII không chỉ xác định phát triển kinh tế là trung tâm mà cả phát triển xã hội là trung tâm; không chỉ xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà cả xây dựng con người làm nền tảng tinh thần. Con người gắn liền với văn hóa và trở thành chủ thể quan trọng trong phát triển văn hóa nói riêng và đất nước nói chung.

Trong hầu hết các phần của văn kiện, từ kinh tế đến xây dựng Đảng, từ hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN đến phát huy dân chủ XHCN, từ tăng cường quốc phòng, an ninh đến đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ..., nhân tố con người đều được coi trọng hàng đầu và khẳng định là động lực, giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của các lĩnh vực trên.

Trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người, Đại hội XII nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, con người; phải thực hiện có kết quả mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”.

quan diem cua dang tai dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xii ve xay dung phat trien con nguoi phan ii
Nghĩa vụ quân sự cũng là môi trường rèn luyện bản lĩnh, lý tưởng con người

Việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Văn kiện lựa chọn, định hướng 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh và đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng con người: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển”. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Và đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo toàn diện việc thực hiện quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, Đại hội XII đã đặc biệt chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhiệm vụ thứ sáu đã dành riêng cho vấn đề con người: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Với nhiệm vụ này, nhân tố con người có ảnh hưởng và quyết định đến sự phát triển hiện tại của đất nước. So với các kỳ đại hội trước, đây là điểm mới mà Đại hội XII đã đề cập và đưa lên thành trọng tâm.

Nguyễn Thị Triều

  • Xin chờ trong giây lát...