• cong ty tai chinh prudential viet nam bi tap doan han quoc mua lai
    14:22 | 24/01/2018
    Sau khi bán Công ty tài chính Prudential Việt Nam, Prudential vẫn hoạt động ở thị trường Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam), và hoạt động quản lý tài sản (Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments).  
1 2