Thanh Hóa: 42 tập thể và 28 cá nhân bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Cập nhật: 07:00 | 01/04/2021
Có 42 tập thể, 28 cá nhân ở 08 UBND huyện, thành phố; 03 sở; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Căn cứ hồ sơ mà phóng viên có được cho thấy, có 08 UBND huyện, thành phố, 03 sở, 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo Báo cáo của Kiểm toán nhà nước trong năm 2018. Số tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị nêu trên đã thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm là 42 tập thể và 28 cá nhân.

Theo đó, 08 UBND huyện, thành phố; 03 sở; 01 đơn vị sự nghiệp có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm gồm: UBND huyện Triệu Sơn; UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Nga Sơn; UBND huyện Đông Sơn; UBND huyện Quan Sơn; UBND huyện Cẩm Thủy; UBND thành phố Sầm Sơn; UBND thành phố Thanh Hóa; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Đại học Hồng Đức.

Về cá nhân, UBND huyện Triệu Sơn kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân, gồm: 01 viên chức và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

thanh hoa 42 tap the va 28 ca nhan bi kiem diem xu ly trach nhiem theo kien nghi cua kiem toan nha nuoc
UBND huyện Như Xuân có 13 tập thể bị kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

UBND huyện Nga Sơn kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân, gồm: Ông Mai Văn Phổ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Dương Đình Hợi Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ.

UBND huyện Quan Sơn kiểm điểm trách nhiệm 05 cá nhân, gồm: Lương Thị Hiền, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Lữ Thanh Hiệng, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phạm Bá Chiến, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng; Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hà Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện (nguyên Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT).

UBND huyện Cẩm Thủy kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân, gồm: Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Tiến Lực, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

UBND thành phố Sầm Sơn kiểm điểm trách nhiệm 06 cá nhân, gồm: Văn Đình Trung, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị; Phạm Gia Long, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Huy Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư; Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án; Hoàng Ngọc Tiến, viên chức phòng Tài chính - Kế toán Ban QLDA; Nguyễn Thế Hùng, nguyên chuyên Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

thanh hoa 42 tap the va 28 ca nhan bi kiem diem xu ly trach nhiem theo kien nghi cua kiem toan nha nuoc
Sở Y tế Thanh Hóa có 6 tập thể bị kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

UBND thành phố Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm 06 cá nhân, gồm: Chu Văn Đạt, viên chức Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Nguyễn Minh Hạnh, Lê Huy Hoàng, Phạm Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Tuyết, đều là lao động hợp đồng tại Văn phòng ĐKQSĐ.

Sở Giao thông vận tải kiểm điểm trách nhiệm 04 cá nhân, gồm: Hoàng Văn Tuyển, Phó trưởng Phòng Thẩm định KHKT; Lê Đăng Dinh, Lê Văn Thọ, chuyên viên Phòng Thẩm định KHKT; Nguyễn Thành Cương, chuyên viên phòng Kế hoạch-Tài chính.

Trường Đại học Hồng Đức Kiểm điểm trách nhiệm 01 cá nhân là viên chức phụ trách công tác thuế.

Kết quả cho thấy, hầu hết các tập thể, cá nhân đều nhận hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...