Thanh Hóa: Phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau một thời gian triển khai thực hiện, phát huy trí tuệ tập thể, tỉnh Thanh Hoá đã đóng góp hàng nghìn ý kiến chất lượng, tâm huyết cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quyết liệt trong công tác triển khai lấy ý kiến

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 của Chính phủ, ngày 22/01/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai thực hiện, như: Công văn số 1123/UBND-NN ngày 01/02/2023 về việc triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Công văn số 1236/UBND-NN ngày 03/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Công văn số 1570/UBND-NN ngày 13/02/2023 về việc kiểm tra đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa phương đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);…

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND, các văn bản đôn đốc, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 31/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 584/STNMT-PC gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian theo kế hoạch đề ra.

Thanh Hóa: Phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Từ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Công văn: số 568/STNMT-PC ngày 31/3/2023; số 671/STNMT-PC ngày 3/2/2023 triển khai các nội dung Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời, đăng tải toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến nhân dân lên Trang thông tin điện tử của Sở; Ban hành quyết định thành lập 4 tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Từ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Tổ chức 7.865 hội nghị, nhận được 429.337 lượt ý kiến góp ý

Là cơ quan tham mưu thực hiện kế hoạch, triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cho biết, việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian hoàn thành lấy ý kiến; các ý kiến đóng góp đã tập trung vào 09 vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, phản ánh rõ tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013.

Thanh Hóa: Phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Toàn tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 7.865 hội nghị, nhận được 429.337 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo tìm hiểu, đến ngày 15/3/2023, hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về cho cơ quan tham mưu. Toàn tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 7.865 hội nghị, nhận được 429.337 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đã có 608 nhóm ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cụ thể: Chương I có 65 nhóm ý kiến góp ý; Chương II có 26 nhóm ý kiến góp ý; Chương III có 43 nhóm ý kiến góp ý; Chương IV có 01 nhóm ý kiến góp ý; Chương V có 56 nhóm ý kiến góp ý; Chương VI có 66 nhóm ý kiến góp ý; Chương VII có 64 nhóm ý kiến góp ý; Chương VIII có nhóm 7 ý kiến góp ý; Chương IX có 62 nhóm ý kiến góp ý; Chương X có 50 nhóm ý kiến góp ý; Chương XI có 59 nhóm ý kiến góp ý; Chương XII có 5 nhóm ý kiến góp ý; Chương XIII có 68 nhóm ý kiến góp ý; Chương XIV có 03 nhóm ý kiến góp ý; Chương XV có 28 nhóm ý kiến góp ý; Chương XVI có 05 nhóm ý kiến góp ý.

Hầu hết, các ý kiến đều cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, thể chế các định hướng chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thanh Hóa: Phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Đã có 608 nhóm ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nội dung dự thảo Luật đã được bổ sung chi tiết hơn (tăng cả số Chương và số Điều so với Luật hiện hành); sửa đổi những nội dung quy định còn bất cập trong thực hiện (về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…); đồng thời cũng bổ sung những chính sách mới mà Luật hiện hành chưa có quy định để điều chỉnh (bổ sung giải thích nhiều từ ngữ, chế độ đất trên không, sử dụng đất kết hợp vào nhiều mục đích,…).

Tuy nhiên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn một số nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và quy định của pháp luật chuyên ngành khác; quy định về đấu giá, đấu thầu, điều kiện đảm bảo năng lực của các chủ thể tham gia đấu giá, đấu thầu; quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất… chưa cụ thể, rõ ràng, chưa bao quát được trọn vẹn quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất./.

Đức Thiện

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện luồng sinh khí mới, "hâm nóng" thị trường bất động sản khu vực miền Trung

Lộ diện luồng sinh khí mới, "hâm nóng" thị trường bất động sản khu vực miền Trung

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được đầu tư, xây dựng tại các địa phương (Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng) sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản khu vực miền Trung.
Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
Né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, làm cản trở sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá

Né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, làm cản trở sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho rằng, tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc… của cán bộ, công chức đang làm cản trở sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá.

Các tin khác

Trao quà của Chủ tịch Quốc hội cho bà con Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Trao quà của Chủ tịch Quốc hội cho bà con Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Ngày 2/6, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức Lễ trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapue, Salavanh và Sekong), để phục vụ cho việc dạy và học tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam đang học tập tại các trường hữu nghị do các hội người Việt xây dựng và quản lý tại Nam Lào.
Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Toàn bộ Dự án đang được thi công các hạng mục nằm trên diện tích đất Lâm nghiệp mà chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực hơn thúc giá hàng hóa bật tăng

Tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực hơn thúc giá hàng hóa bật tăng

Dữ liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới hồi phục mạnh mẽ trong ngày hôm qua, thể hiện qua mức tăng 1,61% lên 2.115 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trước đó.
"Đừng biến những cuộc ra quân lập lại trật tự vỉa hè thành hoạt động phong trào"

"Đừng biến những cuộc ra quân lập lại trật tự vỉa hè thành hoạt động phong trào"

Bên lề Quốc hội ngày 2/6, đề cập về tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở các đô thị lớn hiện nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có giải pháp đồng bộ để đem lại hiệu quả cao, đừng biến những cuộc ra quân thành hoạt động mang tính phong trào.
Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh - chịu trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra một số vi phạm
Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường sáng 1/6, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn tỉnh Bình Dương) kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Họp phiên toàn thể tại hội trường vào sáng 2/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản

Sáng 2/6, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.
Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Tháng 5/2023 vừa qua, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kí văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)… Theo đó, sẽ chỉ đạo cắt điện đối với những đơn vị cố tình vi phạm.
Xăng tăng hơn 500 đồng/lít

Xăng tăng hơn 500 đồng/lít

Từ 15 giờ chiều 1/6, mỗi lít xăng RON95 tăng hơn 500 đồng/lít, lên mức 22.015 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng gần 400 đồng/lít.
Đại biểu Quốc hội: Không để xảy ra tình trạng "vượt quá khả năng dự báo"

Đại biểu Quốc hội: Không để xảy ra tình trạng "vượt quá khả năng dự báo"

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho rằng, cần đặc biệt chú trọng tới công tác đánh giá, phân tích, dự báo thị trường cả trong và ngoài nước, nhất là khi có những biến động lớn về thị trường. Cần nhìn xa hơn, rộng hơn, sớm hơn những vấn đề nội tại trong bối cảnh có sự liên hệ chặt chẽ, mật thiết với thế giới, qua đó đề ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành đúng hướng, bài bản, khoa học, sát với thực tiễn.
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Tại Kết luận số 106/2022/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương do không tổ chưc lập
Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

Bộ Giao thông Vận tải (GTV)T vừa có văn bản gửi UBND các địa phương, Cục Đường bộ về tăng cường công tác đào tạo quản lý nhà nước
Tổng Bí thư: “Chân vấy bùn, tay lấm bẩn” làm sao có thể nêu gương, giáo dục người khác

Tổng Bí thư: “Chân vấy bùn, tay lấm bẩn” làm sao có thể nêu gương, giáo dục người khác

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ít lần đã sử dụng những câu ca dao, thành ngữ, những lời răn dạy của người xưa để nhắc nhở cán bộ đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, phẩm chất.
Tỉnh uỷ Lai Châu công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tỉnh uỷ Lai Châu công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 31/5, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Xem thêm
Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Tháng 5/2023 vừa qua, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kí văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)… Theo đó, sẽ chỉ đạo cắt điện đối với những đơn vị cố tình vi phạm.
Ngày Thiếu nhi được tổ chức như thế nào ở các nước?

Ngày Thiếu nhi được tổ chức như thế nào ở các nước?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 có từ bao giờ? Cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Hạ Long (TP Hạ Long) và Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh.
Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Sau phản ánh của báo Tri Thức & Cuộc Sống, UBND xã Ea Tih (Ea Kar) đã thành lập đoàn kiểm tra đồng thời có báo cáo bằng văn bản đến các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch di dời, di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đến khu vực chăn nuôi tập trung mà xã đã quy hoạch.
Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Chỉ được 1/13 phiếu tín nhiệm nhưng ông Trần Văn Thắng vẫn được Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công (thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) theo trường hơp “đặc biệt”. Trong khi đó Hội Cựu chiến binh TP Phổ Yên ra Quyết định bổ nhiệm ông Thắng lại “đổ” do Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị.
Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Một người dân ở tỉnh Bình Dương vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, để tố cáo một nhóm người đã có hành vi giới thiệu bán hàng phế liệu là dây đồng tại Công ty Điện lực và sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.
Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Toàn bộ Dự án đang được thi công các hạng mục nằm trên diện tích đất Lâm nghiệp mà chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh - chịu trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra một số vi phạm
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Tại Kết luận số 106/2022/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương do không tổ chưc lập
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án
Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.