Tỉnh Bắc Giang:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?

Mới đây, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang đã có thông báo tới Liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 về việc: "Tổ chức có hồ sơ không đủ điều kiện để tham gia đấu giá" quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, thông báo trên không được Liên danh hai Công ty trên chấp nhận "tâm phục, khẩu phục" và có đơn khiếu nại, bởi theo họ, những lý do Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang đưa ra không đúng với các quy định?

Theo đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là: Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang) đã thông báo tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 14.610,0 m2 đất ở tại nông thôn (gồm toàn bộ các lô đất của các phân lô từ LK.01 đến LK.07), để thực hiện Dự án khu dân cư mới số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam.

Tuy nhiên, sau khi xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, ngày 14/05/2022, Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang đã có thông báo tới đơn vị tham gia đấu thầu là: Liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 (sau đây gọi tắt là: Liên danh) về việc đơn vị này có hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá vì:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Thông báo của Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang ngày 14/05/2022 gửi tới đơn vị tham gia đấu thầu là: Liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 về việc đơn vị này có hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá

Thứ nhất, 02 dự án Liên danh gửi tham gia đấu thầu không phải dự án tương tự theo quyết định số 1300/QĐ/UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang; Chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu cảu phương án về dự án tương tự:

Cụ thể, tại quyết định 1300/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang: "Số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu: 01 dự án trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị hoặc khu dân cư mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu…".

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Nội dung lý do không đủ điều kiện tham gia đấu giá kèm theo thông báo ngày 14/05/2022

Theo hồ sơ dự án tương tự nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thực hiện là:

Dự án 1: Công ty HUD3 nhận chuyển nhượng một phần dự án của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, cụ thể: Đất ở thấp tầng LKKV-19A (18 lô),LKV-20A (9 lô) thuộc khu đô thị mới HUD – Sơn Tây với tổng diện tích 3.080m2 (27 lô). Tổng giá trị trước thuế làm tròn: 48.010.194.000 đồng.

Dự án 2: Dự án Hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thứ 2, Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang cho rằng: Về số liệu vốn chủ sở hữu của 2 công ty đều không trùng khớp bởi:

Số liệu vốn chủ sở hữu của Công ty Hùng Dương Bắc Giang: Tại biểu 1 theo Quyết định 1300/QĐ-UBND, liên danh kê khai vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư xác định tại thời điểm ngày 29/4/2022 là 138.007.545.734 đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính cập nhật tại ngày 29/04/2022 lại là: 138.028.365.374 đồng. Số liệu không trùng khớp nhau.

Số liệu vốn chủ sở hữu của Công ty HUD3 tại thời điểm: 31/12/2020 là: 150.731.073.298 đồng kết sổ và chuyển sang thời điểm 01/01/2021 là 151.172.235.313 đồng. Số liệu không trùng khớp nhau.

Tất nhiên, Liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 không chấp nhận kết quả trên và họ có văn bản số 01/CV-HDBG-HUD3 khiếu nại về việc cản trở hoạt động tham gia đấu giá tài sản của Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang, đề nghị Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang phải rút lại Thông báo số 31/TTDVĐG-NV vì thông báo này trái pháp luật khi loại Liên danh với lý do không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Trước đó, sau khi Liên danh có đơn thư khiếu nại, ngày 10/05/2022 Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam đã buổi làm việc với Liên danh về nội dung khiếu nại nêu trên. Theo đó, Liên danh 2 công ty đã giải trình về các lý do không đủ điều khiện tham gia đấu giá mà Trung tâm DVĐGTS đã đưa ra trước đó:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Biên bản làm việc ngày 10/05/2022 giữa Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam với Liên danh về nội dung khiếu nại

Thứ nhất, dự án khu đất ở thấp tầng LKV-19A và LKV-20A với tổng diện tích 3.080m2 (27 lô) thuộc khu đô thị HUD-Sơn Tây có giá trị tổng mức đầu tư 86.096.053.000 đồng (Theo quyết định của HĐQT công ty HUD3) bao gồm cả đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng nhà trên đất, trong đó phần hạ tầng kỹ thuật có giá trị 48.010.194.000 đồng (theo hợp đồng chuyển nhượng dự án năm 2018) là đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm theo quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 tỉnh Bắc Giang. Bởi, theo Quyết định 1300: "Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu: 42.596.744.000 đồng; Dự án mà nhà đầu tư có phần vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng: 11.912.972.000 đồng; Dự án đã hoàn thành xây dựng giải đoạn xay dựng từ năm 2016 trở lại đây".

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Biên bản làm việc ngày 10/05/2022 giữa Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam với Liên danh về nội dung khiếu nại

Thứ 2, về số liệu vốn chủ sở hữu của Công ty Hùng Dương Bắc Giang: Con số 138.007.545.734 đồng là số liệu tiền mặt của đơn vị đến ngày 31/12/2021 được thể hiện trong báo cáo kiểm toán độc lập đã gửi kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (tại biểu mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang). Còn con số 138.028.985.430 đồng là số liệu tính đến ngày 29/4/2022. Hai số liệu này ở hai giai đoạn khác nhau nên không thể trùng khớp. Nếu Trung tâm DVĐGTS thấy cần thiết phải làm rõ thì Liên danh sẽ phối hợp với Trung tâm thuê đơn vị kiểm toán độc lập để làm rõ nội dung này.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Biên bản làm việc ngày 10/05/2022 giữa Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam với Liên danh về nội dung khiếu nại

Liên quan đến vốn chủ sở hữu của Công ty HUD3, Liên danh giải thích: Theo kết quả Kiểm toán nhà nước, tại phụ lục số 5/HSKT-KTNN đã nêu rõ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty HUD3 năm 2020 tăng 441.162.015 đồng, đồng nghĩa với chỉ tiêu vốn chủ sở hữu Công ty HUD3 tăng số tiền tương ứng 441.162.015 đồng. Công ty HUD3 đã thực hiện việc điều chỉnh số liệu kế toán theo kết luận của kiểm toán nhà nước do vậy chỉ tiêu vốn chủ sở hữu của công ty HUD3 thời điểm 01/01/2021 là 151.172.235.313 đồng là chính xác, phù hợp với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Sau buổi làm việc giữa 3 bên để giải quyết đơn khiếu nại của Liên danh công ty Hùng Dương Bắc Giang và công ty HUD3, ngày 14/05/2022 Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang đã có 2 thông báo: Một là cho Liên danh vì có hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá và thông báo lùi thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (từ 17/05 đến 19/05/2022) và thời gian tổ chức cuộc đấu giá là ngày 20/05/2022.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Thông báo của Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang về việc lùi thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (từ 17/05 đến 19/05/2022) và thời gian tổ chức cuộc đấu giá là ngày 20/05/2022
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Thông báo của Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang về việc lùi thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (từ 17/05 đến 19/05/2022) và thời gian tổ chức cuộc đấu giá là ngày 20/05/2022

Do vậy, trong đơn khiếu nại của Liên danh, họ cho rằng Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang đã vi phạm pháp luật, gây cản trở hạn chế người tham gia đấu giá, khi loại hồ sơ đấu giá với các lý do không thuyết phục, có dấu hiệu bất thường, không công bằng, không minh bạch, làm mất niềm tin của các nhà đầu tư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư nói chung của tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Giang: Thực hiện đúng quy định khi loại hồ sơ đấu thầu?
Biên bản làm việc ngày 10/05/2022 giữa Trung tâm DVĐGTS Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam với Liên danh về nội dung khiếu nại

Liên danh đã khẳng định họ hoàn toàn đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm theo quyết định 1300/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đơn vị tham gia đấu giá.

Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Thị Hiên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: "Theo quyết định 1300/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang đã nêu: "Số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu: 1 dự án trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị hoặc khu dân cư mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu…"

Trong trường hợp này, Liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng liền kề vườn lô LKV-19A và LKV-20A thuộc khu đô thị HUD-Sơn Tây có giá trị tổng mức đầu tư 86.096.053.000 đồng (Theo quyết định của HĐQT công ty HUD3) bao gồm cả đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng nhà trên đất, trong đó phần hạ tầng kỹ thuật có giá trị 48.010.194.000 đồng là đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm theo quyết định số 1300/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo tôi việc loại liên danh Công ty TNHH Hùng Dương Bắc Giang và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 là không có cơ sở. Việc viện dẫn những lý do trên để loại nhà thầu có dấu hiệu bất thường. Vì vậy theo tôi, UBND tỉnh Bắc Giang phải chỉ đạo thanh tra làm rõ, đảm bảo việc đấu giá minh bạch, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước"./.

Thế Minh

Theo dòng sự kiện:

Tầm nhìn độc quyền

Có thể bạn quan tâm

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá nhà đất

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá nhà đất

Lê Quang Phụng đã dàn xếp kết quả đấu giá với những người tham gia đấu giá, nhằm “dìm” giá tài sản để đối tượng trúng giá đấu với mức thấp nhất.
Hà Nội: Rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản

Hà Nội: Rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản

Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che đối với vi phạm về thẩm định giá, đấu giá. chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công trên địa bàn theo thẩm quyền.
HoREA đề xuất ưu tiên người dân địa phương được quyền đấu giá đất trước

HoREA đề xuất ưu tiên người dân địa phương được quyền đấu giá đất trước

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đưa ra kiến nghị để người dân dân sống tại các xã được quyền đấu giá đất ở trước, khi những người dân này không có nhu cầu mới cho người ở nơi khác tham gia.

Các tin khác

Đà Nẵng: Cô gái trẻ trộm 3 miếng vàng của người tình... già

Đà Nẵng: Cô gái trẻ trộm 3 miếng vàng của người tình... già

Ngày 6/7, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ trộm 3 miếng vàng SJC xảy ra tại nhà nghỉ Mỹ Dung (đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà) vào ngày 4/7.
Ca sỹ Bảo Thy “trở lại” trong chương trình thảm hoạ và căn bệnh khởi nghiệp “mộng du” của giới trẻ

Ca sỹ Bảo Thy “trở lại” trong chương trình thảm hoạ và căn bệnh khởi nghiệp “mộng du” của giới trẻ

Chương trình biểu diễn nghệ thuật THE UNISHOW: CHOOSE YOUR DESTINY (Lựa chọn định mệnh) đã diễn ra tối ngày 26/6/2022, tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Quận 7, TPHCM, được quảng bá rầm rộ và thu hút khán giả trẻ. Nhưng sau đó, chương trình đã gây “bão mạng” thất vọng và bực tức do khâu tổ chức thảm hoạ, ảnh hưởng không nhỏ đến các “sao” ca nhạc trẻ.
Điện Biên: 4 công nhân bị lũ cuốn khi đang thi công đào hầm thủy điện

Điện Biên: 4 công nhân bị lũ cuốn khi đang thi công đào hầm thủy điện

Các công nhân đang thi công đào hầm thì bất ngờ bị nước lũ lớn cuốn vào bên trong, khiến 3 người bị thương và 1 người mất tích.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Nghệ An: Phát động triển khai chương trình phòng chống bạo lực gia đình

Nghệ An: Phát động triển khai chương trình phòng chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.
Đà Nẵng: Ô tô tông liên hoàn với 5 xe máy và 2 ô tô con, 1 bà bầu bị thương nặng

Đà Nẵng: Ô tô tông liên hoàn với 5 xe máy và 2 ô tô con, 1 bà bầu bị thương nặng

Ngày 20/6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy và 2 ô tô con khác trước vạch dừng đèn tín hiệu giao thông.
Hà Nội: Bao che cho sai phạm, lãnh đạo huyện và xã né tránh báo chí?

Hà Nội: Bao che cho sai phạm, lãnh đạo huyện và xã né tránh báo chí?

Liên quan tới việc tình trạng đất nông nghiệp, đất công bị san lấp, lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích... trên địa bàn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần liên hệ chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Đà Nẵng: Chủ tịch xã cưỡng chế công trình sai quy định khiến người dân bức xúc

Đà Nẵng: Chủ tịch xã cưỡng chế công trình sai quy định khiến người dân bức xúc

Không biên bản xử phạt, không quyết định cưỡng chế... nhưng ông Trần Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn đã cùng cán bộ xã cưỡng chế, đập phá công trình đang xây dựng (nhà ở) của một hộ gia đình khiến người dân bức xúc gửi đơn cầu cứu lãnh đạo TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang và các cơ quan báo chí, tố cáo hành vi sai quy định pháp luật của vị Chủ tịch xã.
Đà Nẵng: Công văn của Ban quản lý "gây" cạnh tranh bất bình đẳng trong dịch vụ xử lý rác thải

Đà Nẵng: Công văn của Ban quản lý "gây" cạnh tranh bất bình đẳng trong dịch vụ xử lý rác thải

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng vừa có công văn “gợi ý” các doanh nghiệp trong 3 khu công nghiệp ở Liên Chiểu liên hệ với Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung (Urenco 15) để được tư vấn phương thức thu gom, vận chuyển rác thải. Không đồng tình với công văn "gây" bất bình đẳng trong việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ xử lý rác thải, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng (ĐUrenco) đã “phản pháo”.
Đà Nẵng: Bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đối với ông Lê Minh Trung

Đà Nẵng: Bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đối với ông Lê Minh Trung

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã tán thành việc bãi nhiệm ông Lê Minh Trung khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, bởi đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.
Sau gần 9 năm được chấp thuận đầu tư Resort Sao Mai Thanh Hóa mới khởi công xây dựng

Sau gần 9 năm được chấp thuận đầu tư Resort Sao Mai Thanh Hóa mới khởi công xây dựng

Sau gần 9 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, chậm tiến độ, với nhiều lần gia hạn, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư chính thức được khởi công.
Kon Tum: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế say xỉn, xưng hô không đúng mực với người dân

Kon Tum: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế say xỉn, xưng hô không đúng mực với người dân

Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hương, Phó Đội trưởng thuộc Đội quản lý thuế liên xã - thị trấn huyện Kon Rẫy để xác minh, làm rõ.
Đà Nẵng: Hàng trăm kiện hàng lậu "núp" trong kho của công ty vận tải

Đà Nẵng: Hàng trăm kiện hàng lậu "núp" trong kho của công ty vận tải

Ngày 9/6, Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ hàng trăm kiện hàng lậu “núp” trong kho của một Công ty vận tải trên địa bàn.
Sốc: Cầu thủ Bình Thuận đấm thẳng mặt trọng tài khi bị phạt thẻ vàng thứ 2!

Sốc: Cầu thủ Bình Thuận đấm thẳng mặt trọng tài khi bị phạt thẻ vàng thứ 2!

Trong trận tranh suất lên hạng Nhất Quốc gia giữa CLB Bình Thuận và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc chiều 8/6, cầu thủ Ngô Anh Vũ của đội Bình Thuận đã đấm thẳng mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.
Bài 1: Bạo lực học đường gia tăng hơn sau Covid?

Bài 1: Bạo lực học đường gia tăng hơn sau Covid?

Sau thời gian dài Covid, khi học sinh trở lại trường, nạn bạo lực học đường có vẻ càng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng, bạo lực học đường chưa bao giờ có dấu hiệu chấm dứt? Để xảy ra bạo lực học đường trách nhiệm thuộc về ai? Làm gì để chung tay ngăn chặn, chấm dứt bạo lực học đường?
Xem thêm